OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OY KULLANMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan ….. adresinde yerleşik ….. (bundan böyle kısaca “I.Taraf” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ….. adresinde yerleşik ….. (bundan böyle kısaca “II.Taraf” olarak ya da her iki taraf birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu; şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarında taraflar arasındaki ittifakın sağlanmasıdır. Bu amaçla taraflar birlikte hissedar oldukları …..’nin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında aynı yönde oy kullanma hususunda aşağıda şekilde mutabakata varmışlardır.

3- Amaç

İşbu sözleşmenin amacı; şirketin esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerini istikrarlı ve dolayısıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirket içerisinde kuvvetli bir iktidarın sağlanmasıdır.

4- Taahhütler

İşbu sözleşme ile taraflardan ….. şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarında sözleşmenin diğer tarafı ….. ile aynı yönde oy kullanmayı geri dönülmez bir biçimde kabul ve taahhüt eder.

5- Tarafların aynı yönde oy kullanmayı taahhüt ettikleri konular aşağıdaki gibidir.

6- Ceza-i Şart

İşbu sözleşme ile taahhüt altına giren taraf olan ….. bu sözleşmeye aykırı davrandığı taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten …..-TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7- Süre ve Fesih Hakkı

İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflar, sözleşme bitiminden 15 gün evvel yazılı olarak feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde, sözleşme 1 yıl için aynı şartlarla uzatılmış sayılacaktır. Ancak, Taraflardan herhangi biri, 1 ay öncesinden diğer tarafa yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla, dilediği zaman işbu sözleşmeyi feshedebilir.

8- Tebligat Adresleri

Tarafların, işbu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

9- Gizlilik ve Kamuya Açıklama Yasağı

Taraflar, işbu sözleşmenin ifası esnasında öğrenmiş oldukları birbirlerine ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin, bilgi almaya yetkili resmi kurumlar hariç üçüncü kişilere ifşa edilmemesi veya açıklanmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Aksi takdirde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf, diğer tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

10- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme T.C. Yasalarına tabidir, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların Taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye ….. Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

11- Damga Vergisi

İşbu sözleşmenin damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

12- Son Hüküm

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup ….. maddeden ibarettir. .. / .. / ….

  1. Taraf 2. Taraf

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat