ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

DAVANIN ESASI İLE İLGİLİ OLARAK TARAFLARCA GÖSTERİLEN DELİL YA DA DELİLLERİN KISMEN TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMEKLE BİRLİKTE TOPLANAN DELİL YA DA DELİLLERİN DAVAYI ÇÖZÜMLEMEDEN UZAK OLMASI – ESASLI EKSİKLİK BULUNMASI HALİNİ DE KAPSAR ŞEKİLDE YORUMLAMANIN GEREKTİĞİ – TOPLANMASI ZARURİ OLAN DELİL YA DA DELİLLER TOPLANMAKLA BİRLİKTE ESASLI BİR EKSİKLİK NEDENİYLE İHTİLAFI ÇÖZMEYE VE HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL İSE HİÇ TOPLANMAMIŞ VE DEĞERLENDİRİLMEMİŞ SAYILMASININ GEREKTİĞİ – SOMUT OLAYDA EKSİKLİKLER BAKIMINDAN BU HUSUSUN GERÇEKLEŞTİĞİ

Samsun BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 199
Karar: 2017 / 17
Karar Tarihi: 05.01.2017

ÖZET: Mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması haline yer verildiği, iş bu yasa maddesindeki “hiçbiri” “hiç” kavramlarını, dar anlamda istinaf sisteminde davanın esası ile ilgili olarak taraflarca gösterilen delil ya da delillerin kısmen toplanıp değerlendirilmekle birlikte toplanan delil ya da delillerin davayı çözümlemeden uzak olması ve esaslı eksiklik bulunması halini de kapsar şekilde yorumlamanın gerektiği, başka bir deyişle, toplanması zaruri olan delil ya da deliller toplanmakla birlikte esaslı bir eksiklik nedeniyle ihtilafı çözmeye ve hüküm kurmaya elverişli değil ise, hiç toplanmamış ve değerlendirilmemiş sayılmasının gerektiği somut olayda mahkememize gelen dava yönünden yukarıda 1 nolu maddenin 2. paragrafında belirtilen eksiklikler bakımından bu hususun gerçekleştiği kanaatine varılmıştır.

(4721 S. K. m. 642) (6100 S. K. m. 353, 362)

Davacı vekili ilk derece mahkemesine sunmuş olduğu 201060014 havale tarihli dava dilekçesinde özetle: “Tokat İli, Merkez İlçesi, Aksu mahallesi, 361 ada, 297 parsel, Tokat ili Turhal ilçesi, Dökmetepe Köyü, Körbağlar mevkii 1311 parsel, Tokat ili Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü, Körbağlar Mevkii 1276 Parsel, Tokat ili Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü Akter mevkii 904 parsel, Tokat ili Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü Körbağlar mevkii 1387 parsel, Tokat ili Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü, Körbağlar mevkii 1400 parsel, Tokat ili Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü, Körbağlar mevkii 1399-1398-1397 parsel, Tokat ili Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü Körbağlar mevkii 438-436 parsel, Tokat ili Merkez ilçesi Aksu Mahallesi 361 ada 284 parselde tapuya kayıtlı taşınmaz üzerine 3 katlı bina, iki dükkan ve arsası kaldığı, taşınmazlardan tarla olanlar davalılar tarafından ekilmekte olduğunu, müvekkilinin hissesine düşenin verilmediğini, diğer taşınmaz olan kargir bina ve arsasının davalılar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanıldığını, taşınmazlarda tarafların malik olduklarını, aralarında anlaşarak taşınmaz üzerindeki ortaklığı gideremediklerini, hu nedenle davaya konu taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksimini, aynen taksimi mümkün değil ise satış yoluyla ortaklığın giderilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini” talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Tokat ili, Merkez ilçesi, Aksu Mahallesi, 361 ada, 284 parsel, 1 Kat, 2 Nolu bağımsız bölüm, 2. Kat, 3 ve 4. Nolu bağımsız, bölümler yönünden ortaklığın aynen taksimine yönelik davanın kabulü ile, Tokat ili, Merkez ilçesi, Aksu Mahallesi, 361 ada, 284 parsel, l. Kat, 2 Nolu bağımsız bölüm, 2. Kat 3. ve 4. Nolu bağımsız bölümlerdeki ortaklığın üzerlerindeki yükümlülükleri ile birlikte taşınmazların aynen taksimi suretiyle giderilmesine, buna göre; Tokat ili, Merkez ilçesi, Aksu mahallesini ada, 284 parsel, 1. kat, 2 nolu bağımsız bölümün S. S.’ya verilmesine, Tokat ili, Merkez İlçesi, Aksu Mahallesi, 361 ada, 284 parsel, 2. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm N. S.’ya verilmesine ve karşılığında S. S.’ya 2.259,47-TL şerefiye payı ödemesine, Tokat ili, Merkez ilçesi, Aksu Mahallesi, 361 ada, 284 parsel, 2. kat, 4 nolu bağımsız bölüm S. S.’e verilmesine, karşılığında S. S.’ya 2.259.47-TL şerefiye payı ödemesine, ayrıca kararın aydınlatılması açısından inşaat mühendisi bilirkişisi E. S.’ın 04 05.2016 havale tarihli bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

Dava konusu diğer taşınmazlar hakkındaki satış sureti ile ortaklığın giderilmesi davasının kısmen kabulü ile. Tokat ili, Merkez ilçesi, Aksu Mahallesi, 361 ada, 284 parsel, Zemin Kat, 5. Ve 6. Nolu bağımsız bölümler üzerindeki paydaşlığın taşınmazların üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, Satıştan elde edilecek gelirin 04/05/2016 hakim havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, yine Tokat ili, Merkez ilçesi, Aksu Mahallesi, Sivas Caddesi Mevkii, 361 ada, 297 parsel üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikle satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, Satıştan elde edilecek gelirin 04/05/2016 hakim havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki paylan oranında taraflara dağıtılmasına, Tokat ili, Turhal ilçesi, Dökmetepe Köyü, Körbağlar Mevkii, 131 ada, 17 parsel (eski 1400 parsel) üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, Satıştan elde edilecek gelirin 05/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, Tokat ili, Turhal ilçesi, Dökmetepe Köyü, Körbağlar Mevkii, 131 ada, 15 parsel (eski 1397 parsel) üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, satıştan elde edilecek gelirin 05/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, Tokat ili, Turhal ilçesi, Dökmetepe Köyü, Körbağlar Mevki, 132 ada, 28 parsel (eski 1387 parsel) üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, satıştan elde edilecek gelirin 05/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, Tokat ili, Turhal ilçesi Dökmetepe Köyü, Akler Mevkii, 150 ada, 77 parsel (eski 904 parsel) üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, satıştan elde edilecek gelirin 05/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, Tokat ili, Turhal ilçesi, Dökmetepe Köyü, Körbağlar Mevkii, 147 ada, 143 parsel (eski 1311 parsel) üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine. Satıştan elde edilecek gelirin 05/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar baki kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, Tokat ili, Turhal ilçesi, Dökmetepe Köyü, Körbağlar Mevkii, 132 ada, 29 parsel (eski 1276 parsel) üzerindeki paydaşlığın taşınmazın üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, Satıştan elde edilecek gelirin 05/06/2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar bakı kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılmasına, Satışın İİK.’na göre açık arttırma yolu ile yapılmasına, Satış memuru olarak Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü’nün görevlendirilmesine, Tokat ili, Turhal İlçesi, Dökmetepe köyü, Körbağlar Mevkii, 14 (eski 1398) ve 16 (eski 1399) nolu parseller ile ilgili açılan davanın reddine, kesinleşmesi beklenmeksizin tefhim edilen kararın bir suretinin eklenerek İİK md. 28 uyarınca gereğinin yapılması için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, davaya konu taşınmazın satış bedeli üzerinden hesap edilen %0 11,38 (binde 11,38) oranında harcın tarafların hisseleri oranında alınarak, hazineye gelir kaydına, davacı S. S. kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1,500.00 TL vekalet ücretinin davalıların hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesinin kendisi üzerinde bırakılmasına, davalı S. S. kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.500.00 TL vekalet ücretinin davacının hissesi oranında alınarak davalı S. S.’ya verilmesine, davalının hissesinin kendisi üzerinde bırakılmasına, dahili davalı Ş. K. kendini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.500.00 TL vekalet ücretinin davacının hissesi oranında alınarak dahili davalı Ş. K.’ya verilmesine, davalının hissesinin kendisi üzerinde bırakılmasına, şeklinde karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili dava konusu edilen taşınmazlar arasında bulunan Tokat ili, Turhal İlçesi, Dökmetepe köyü, Körbağlar Mevkii, 14(eski 1398) ve 16(eski 1399) nolu parseller ile ilgili davanın reddine karar verildiği mahkemece kendisini vekil ile temsil ettiren ve haklı çıkan müvekkili idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin usul ve yasaya aykırı olmasından bahisle istinaf yoluna başvurmuştur.

Davalılar Suat ve N. S. vekilleri ise 06/122016 tarihli istinaf dilekçelerinde yargılamaya konu Tokat Merkez, Aksu Mahallesi 361 ada 284 parselde bulunan taşınmazdaki binada 2. Kat 3 nolu daireyi davalı S. 2. Kat 4 nolu daireyi davalı N., 1. Kat 2 nolu daireyi de davacı S.’nın kullandığını bahse konu bu dairelerin her birinin taraflarca ayrı ayrı kullanılmasına rağmen kura çekilerek sonuca gidilmesinin doğru olmadığını ayrıca taşınmazlardaki ivaz, ilavelerinin de afaki olarak belirlendiğinin bu kapsamda alınan raporunda geçersiz olduğunu ileri sürerek istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE:

Dava konusu edilen taşınmazlardan sadece Tokat İli, Merkez ilçesi, Aksu Mahallesi 361 ada 284 parselde bulunan yapının 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerle ilgili mahkeme kararı davalılar vekilince istinaf yoluna götürülmüştür. Dolayısıyla sadece bu taşınmazlarla ilgili ilk derece mahkemesinin kararı istinaf incelemesine tabi tutulacaktır.

Davacının davası dava konusu edilen taşınmazların paydaşlığın aynen giderilmesi bunun mümkün olmaması halinde ise paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi isteminden ibarettir.

Türk Medeni Kanunu’nun 642. maddesine göre: “Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli inalların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hakim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras paylan arasında denkleştirme sağlanır…”; 650. maddesinde ise; “Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını sulh mahkemesinden isteyebilir. Payların oluşturulmasında hakim, yerel adetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu gözönünde bulundurur. Payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kur’a çekilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden açıkça anlaşılacağı üzere hakim, miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini gözönünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırma yapabilir. Kanun koyucunun bu düzenlemedeki amacı öncelikle aynen paylaştırma isteyen mirasçılar arasındaki paylaşma konusundaki ihtilafın en uygun biçimde çözümlenmesi ve taşınmazların değerleri arasında fark bulunması halinde, gerektiği takdirde para ödetmek yoluyla denkleştirmenin sağlanmasıdır. Ayrıca payların özgülenmesinde mirasçıların anlaşması asıl olup anlaşamazlarsa kura çekilecektir.

Bu yolla aynen paylaştırmayı gerçekleştirme olanağı olan mahkemenin mirasçıları satışa zorlayacak bir yöntemi benimsemesi olanaklı olmadığı gibi açıklanan yasal düzenlemelere de aykırıdır.

1-Somut olayda davalı N. ve S. S.’nun istinaf dilekçesi bakımından yukarıda ada ve parsel numarası belirtilen taşınmazda bulunan binadaki bağımsız bölümler yönünden yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde, bu 2.kat 3 numaralı 2. Kat 4 numaralı ve 2. Kat 2 numaralı bağımsız bölümlerin tapuda davacı ve davalılar N. ve S. S. adına el birliği mülkiyeti şeklinde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Somut olayda tarafların bu bağımsız bölümlerin aidiyeti konusunda uzlaşamadıkları anlaşılmakla mahkemece değer tespiti yaptırılıp ivaz ilavesi yoluyla kura çekimine gidilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak mahkemece kura çekimi sonucunda daha kıymetli taşınmaz isabet eden tarafa ivaz bedeli farkını ödemeden önce depo etmesi için uygun bir süte verilmesi depo edildiği taktirde aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi veya aynen taksime karar verilen bağımsız bölümlerin tespit edilen değeri üzerinden %04,55 oranında harç alınması, depo edilmemesi halinde ise aynı hak diğer hissedarlara tanınması tarafların ivaz bedelini kesin süre içerisinde depo etmemesi durumunda ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekmekte iken bu hususlar gözetilmeksizin istinaf konusu edilen bu taşınmazlarla ilgili verilen karar isabetsiz bulunmuştur.

2- Davalı idare vekilinin istinat talebi yönünden ise; dava konusu edilen Tokat ili, Turhal İlçesi, Dökmetepe köyü, Körbağlar Mevkii, 14(eski 1398) ve 16(eski 1399) taşınmazlarla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açıldığı bu parsellere davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün 30/04/2013 tarihinde kamulaştırma sonucu malik olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla dava tarih, itibariyle bu taşınmazlarda davacı ve murisinin hissedar olmadı davacının dava açarken bunu bilebilecek durumda olduğu mahkemece bu parsellere ilişkin davanın lehine karar verildiği red karar verildiği birlikte davalı idare vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmesi gerekmesine karşın mahkemece bu konuda herhangi bir karar verilmediği anlaşılmıştır.

Dosyanın iade edilmesi bakımından ise 6100 sayılı HMK.nun, “duruşma yapılmadan verilecek kararlar” başlıklı 353. maddesinin 1.fıkrasının a bendinde, özellikle bazı önemli ve klasik usul eksikliklerinin mevcudiyeti halinde Bölge Adliye Mahkemesinin dosyayı duruşma yapmadan yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderme karan verebileceği haller bakımından düzenleme yapıldığı, anılan yasa maddesinin a bendinin 6 numaralı alt bendinde ise; mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması haline yer verildiği, iş bu yasa maddesindeki “hiçbiri” “hiç” kavramlarını, dar anlamda istinaf sisteminde davanın esası ile ilgili olarak taraflarca gösterilen delil ya da delillerin kısmen toplanıp değerlendirilmekle birlikte toplanan delil ya da delillerin davayı çözümlemeden uzak olması ve esaslı eksiklik bulunması halini dc kapsar şekilde yorumlamanın gerektiği, başka bir deyişle, toplanması zaruri olan delil ya da deliller toplanmakla birlikte esaslı bir eksiklik nedeniyle ihtilafı çözmeye ve hüküm kurmaya elverişli değil ise, hiç toplanmamış ve değerlendirilmemiş sayılmasının gerektiği somut olayda mahkememize gelen dava yönünden yukarıda 1 nolu maddenin 2. paragrafında belirtilen eksiklikler bakımından bu hususun gerçekleştiği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle davalı S. ve N. S.’nun istinaf talebi yönünden ilk derece mahkemesince 1. Maddenin 2. Paragrafında belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla bu davalılar tarafından istinaf konusu yapılan bağımsız bölümlerle ilgili dosyanın HMK’nun 353(1)-a-6 maddesi gereğince ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesi, davalı idare vekilinin istinaf talebi yönünden ise HMK’nun 353(1)-b-3. Maddesi gereği davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği hususunun ilk derece mahkemesinin hükmüne eklenmesi gerektiği kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A) 1- Davalılar Suat ve N. S.’nun dava konusu edilen taşınmazlardan istinaf yoluna başvurulan Tokat İli, Merkez İlçesi. Aksu Mahallesi 361 ada 284 parselde bulunan yapının I. Kat 2 nolu bağımsız bölüm, 2. Kat 3.ve 4. Nolu bağımsız bölümlerle ilgili istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353(1) a-6.maddesi gereğince KABULÜ İLE TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 27/10/2016 tarih 2014/791 E. – 2016/1606 K. sayılı HÜKMÜNÜN istinaf yoluna başvurulan Tokat İli, Merkez İlçesi, Aksu Mahallesi 361 ada 284 parselde bulunan yapının 1. Kat 2 nolu bağımsız bölüm. 2. Kat 3.ve 4. Nolu bağımsız bölümlerle ilgili kısmının KALDIRILMASINA,

2- Dosyanın, istinaf konusu yapılan bu bağımsız bölümlerle ilgili gerekçede belirtilen eksikliklerin yerine getirilmesi ve kararımızın taraflara tebliği için kararı veren TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ’ne GÖNDERİLMESİNE,

B) 1- Davacı idare vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle; TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 27/10/2016 tarih 2014/791 E.-2016/1606 K. sayılı hükmünün G) 11. maddesinden sonra G) 12. Maddesi olarak eklenmek üzere “Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü kendisini vekille temsil ettirdiğinden ilk derece mahkemesinin hüküm verdiği tarihte yürürlükte bulunan AAÜ T uyarınca 1300.00 TL vekalet nerelinin davacıdan alınarak davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne verilmesine, “ibaresinin HMK’nun 353(1)-b-3 maddesi gereğince eklenmesine”

C) 1- Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

2- Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla davalı idare dışındaki diğer davalılar tarafından yatırılan istinaf kanun yoluna başvuru harcının bu davalılar üzerinde bırakılmasına,

3- Dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraflar üzerinde bırakılmasına,

4- İstinaf başvurusu sırasında davalı idare dışındaki diğer davalılar taralından ödenen 29.20 TL istinaf karar harcı (maktu) nın istinaf kanun yoluna başvuran davalılara iadesine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, davalı idare dışındaki davalıların istinaf başvurulan yönünden 6100 sayılı HMK’nun 353(1)-a ve HMK’nun 362(1)-b maddeleri gereğince; davalı idarenin istinaf başvurusu yönünden ise HMK’nun 362(1)-b maddesi gereğince kesin olmak üzere 05.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat