OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAK KONUTUN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ortak Konutun Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Davalı sık sık evi terk etmektedir. Bir süre önce evi terk etmiş ve eve dönmemiştir. Müvekkilim davalıya ………..(…). Noterliğinden göndermiş olduğu ihtarname ile müşterek konutu birlikte belirlemek istediğini bildirmiş fakat her hangi bir cevap alamamıştır.
  2. Türk Medeni Kanununun 186. maddesine göre, eşler ortak konutu birlikte seçerler, eşlerden biri buna yanaşmazsa yani taraflar anlaşamazlarsa diğer taraf hakime başvurabilir hükmü gereğince, mahkemenizce ortak konutun tespitine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ                  :  Nüfus kayıtları ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 186 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, …….. Merkez, ……… Mahallesi, …… Blok, N: …’de bulunan dairenin taraflar için müşterek konut olarak tespitine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

DAVACI VEKİLİ
Av.

EK: Vekaletname.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat