OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ORTAK GİRİŞİM SÖZLEŞMESİ

Taraflar ………. İnşaat Taahhüt ………. ile ………. Otomotiv İnşaat ………. arasında ekte belirtilen ………. İnşaat’ın yapmış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile belirtilen işine müştereken sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile, Özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. Ortak girişimimizin pilot firması, işin bitimine kadar ………. İnşaat tır.

Düzenlemiş olduğumuz müşterek sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeğe tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve şümulüne girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza teveccüh edecek vecibelerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen mesul olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın irat kaydı hususlarında ………. Mahkemeleri’nin yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların müteahhit firma olarak ortak girişimimize yapılmış addedileceğini, sözleşme konusu işin ikmalinden evvel gruba dâhil pilot firmadan başka ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi sebeplerle ortaklığın dağılması halinde pilot firma ve grubun geri kalan diğer ortaklarının teminat da dâhil işin bütün vecibelerini ve mesuliyetlerini üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan kabul ve taahhüt ederiz.

1- Özel ortaklığın ortakları şunlardır.

  1. a) ………. İnşaat/……….
  2. b) ………. Otomotiv İnşaat Tic. Ltd. Şti./……….

2- Ortaklığın hisseleri aşağıdaki şekildedir.

  1. a) ………. İnşaat/………. %50
  2. b) ………. Otomotiv İnşaat Tic. Ltd. Şti/………. %50

3- İnşaatın taahhüt ve ikmali maksadıyla kurulmuş bulunan ortaklığın pilot firması ………. İnşaat Özel Ortağı ………. İnşat Tic. Ltd. Şti.’dir.

4- Pilot firma yani ………. İnşaat Tic. Ltd. Şti. ortakların nam ve hesabına tam yetkili olacaktır.

5- Ortaklığın gelecek tüm vecibelerini yerine getirilmesinde, ortaklar müşterek ve müteselsilen mesul olacaklardır.

6- İşin sonuna kadar bu özel ortaklığın ortakları ortaklıktan ayrılamazlar.

7- Ortaklar, söz konusu işin süresinde ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli sermayeyi müştereken karşılayacaklardır.

8- İnşaatın maliyet hesaplamalarına inşaat ile alakalı tüm resmi dairelerde ödenmesi gereken tahakkuk etmiş ssk prim, kdv, vergi ve bilumum resmi harçlar dâhil edilecektir.

9- Ortakların birinin ölümü halinde diğer ortaklar ve ya yoksa kanuni mirasçıları tüm vecibe ve mesuliyetleri yerine getireceklerdir.

10- Taraflar ortaklık sözleşmesinden doğacak ihtilafların halinde ………. mahkemelerinin selahiyetlerini şimdiden kabul ederler.

11- İş süresince ya da iş bitiminden sonra daire satışlarından elde edilen hasılat öncelikli inşaat harcamalarına ayrılacak harcama kalemi yoksa ortaklar arasında eşit miktarda pay edilecektir.

Özel Ortak                                                         Pilot Firma

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat