K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

ÖRNEK 19 – HACİZ TUTANAĞI

T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                                           Örnek No : 19

Dosya No :………………………………

H A C İ Z  T U T A N A Ğ I

Alacaklının ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : 

 

Borçlunun ve varsa vekilinin veya temsilcisinin adı ve soyadı : 

 

Haczin hangi gün ve saatte ve nerede ve kimin huzurunda yapıldığı        :
Alacağın miktarı :
Haciz edilen mallar ve takdir edilen kıymetler (*) :

    Lira         .            Kuruş                  Adet                         Cinsi                                         .

…………………     ………………………    ………………                    ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

…………………               ………………………    ………………          ………………..  …………………….  …………

TOPLAM

Kıymeti takdir eden bilirkişinin adı, soyadı,    ………………………………………………………………………

mesleği ve adresi                                        :  ………………………………………………………………………

Bilirkişiye takdir edilen ücret miktarı             :  ………………………………………………………………………

Yeni alacaklıların iştirak ve  bu yüzden            ………………………………………………………………………

ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler               :  ………………………………………………………………………

Borçlunun ve üçüncü kişilerin iddiaları          :  ………………………………………………………………………

Yedieminin adı, soyadı ve yerleşim yerin-      ………………………………………………………………………

deki adresi kendisine takdir edilen ücreti,       ………………………………………………………………………

edilmemişse sebebi                                      :  ………………………………………………………………………

Haciz taşınmaza ilişkin ise cinsi, niteliği,        ………………………………………………………………………

sınırları, kıymeti ve gerekli diğer hususlar    :   ……………………………………………………………………..

İcra Müdürü               Alacaklı veya Vekili            Borçlu veya Vekili        Yediemin

            Mühür ve İmza               veya Temsilcisi                 veya Temsilcisi

_____________________________________________

(*) Haczedilen mal daha önce ihtiyaten haczedilmişse                                Bilirkişi

ihtiyaten haciz sahibinin iştirak hakkı,haczi kabil

malların kâfi gelmemesi veya hiç bulunmaması hali.

(İİK m.102)

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat