Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

ÖRNEK 15 – MENKUL REHNİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAYA DAVET KAĞIDI

Takip Kodu:

 

          T.C.                                                                                                     Örnek No : 15

 

Dosya No : …………./……………

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE

BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI

 

1-Alacaklı ve varsa vekilinin veya kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

2-Borçlu ve varsa vekili veya kanuni temsilcinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan taşınır rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İcra ve İflas Kanununun 147 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamı istenildiğinden, işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde ve 74 üncü madde hükümleri gereğince mal beyanında bulunmanız; aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz; hiç mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İİK m.74, 76, 147)                                                                                                                                                                                                                                                                         

             

../../….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat