ÖN ALIM DAVASI DİLEKÇESİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ÖN ALIM DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                               İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ön Alım Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil davacı ……….ili, …………Beldesi, ……. ada, …… parsel ve aynı yer …. parselde kayıtlı taşınmazın ¼ ünün malikidir. Davalı, …….ada, …..ve …. parselde kayıtlı taşınmazların ¼ hissesini …./…../…… tarihinde ……..’den, aynı taşınmazların ¼ hissesini ise …./…./……. tarihinde ……..’den satın almıştır. Davalı şu an taşınmazların 2/4 ünün malikidir.
  2. Taşınmazın bu hisselerinin satışı (devri) işleminden davacı müvekkilin bilgisi yoktur. Davacı müvekkil bu satıştan sonradan haberdar olmuştur. Ayrıca davalı taşınmazın hisselerinin kendi adına devrinden sonra davacıya bir ihtarda da bulunmamıştır. Davacı yasal süresi içerisinde davalıya karşı Medeni Kanunun 732. maddeden kaynaklanan Şufa hakkını kullanmak istemektedir. Satış bedelini ve masrafları mahkemenin veznesine depo etmeye hazırız. Yukarıda açıklanan nedenlerle iş bu davayı açmak gerekmiştir.

DELİLLER                           :  Tapu Kaydı diğer yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 732 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle, …….İli, ……… Beldesi, ….. ada, …. ve ….. parsel noda kayıtlı taşınmazın davalı adına kayıtlı …/… hissesinin tapuda iptaliyle müvekkil davacı adına tesciline, tensiple taşınmazların üçüncü kişilere satışının önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir kararı verilmesine, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin  davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla vekaleten arz ve talep olunur.

Davacı Vekili
Av.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat