Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Nedir?

Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir .

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir. Bunun yanında bakım akdi noterde ve sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hakimi huzurunda yapılmış ve bakım borçlusuna tescil yetkisi verilmiş ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Ancak Borçlar Kanununun 512 maddesi gereği akdin miras mukavelesi şeklinde düzenlenmesi yani iki tanık bulundurma zorunluluğu vardır.

Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının alınması şarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür. Bu halde aralarındaki sorumluluğun müteselsil olup olmadığının belirtilmesinde yarar vardır. Bu akdin, Ana baba ile çocuklar arasında hatta karı koca arasında düzenlenmesinde her hangi bir sakınca yoktur. Tüzel kişilerde bakım borçlusu olabilir. Ancak tüzel kişilerin bakım alacaklısı olması mümkün değildir.

Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek Ö.K.B. resmi senedinin içerisinde yazılabileceği gibi bu resmi senet tarihinden itibaren üç ay içinde tek taraflı bir istemle de tesis edilebilir.

Kanuni ipotek karşı tarafın kabul edeceği taşınmaz değeri üzerinden, kabul etmezse mahkemece tayin edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmi senette yazılı taşınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karşı tarafın iznine veya mahkeme kararına gerek yoktur.

Ölünceye kadar bakma akdine istinaden edinilen taşınmaz malın başkalarına devrinde bir sakınca yoktur.

Bakım borçlusunun bakım alacaklısına sözleşmede belirlenen şekil ve surette bakmaması halinde bakım alacaklısı mahkemeye müracaat ederek verdiği taşınmazını geri alabilir. Bu yöndeki kesinleşmiş mahkeme kararının tapuda infazı için tashih harcı alınır.

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Gerekli Belgeler

AKİT TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAÇAKSA

1.Temlik edilecek taşınmaz malın tapu senedi.

2. Bakım alacaklısı, bakım borçlusu veya yetkili temsilcilerinin ve iki tanığın

fotoğraflı nüfus cüzdanları

3. Bakım alacaklısının bir, bakım borçlusunun iki adet fotoğrafı.

4. Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

AKİT NOTER VEYA SULH HAKİMLİĞİNDE YAPILMIŞ İSE

1. Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği.

2. Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmişse, borçlunun yazılı istemi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı.

3. Bakım borçlusunun bir adet fotoğrafı.

4. Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Yaptırmak Kaç Lira Tutar?

1. Taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden

az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı binde 16.5 oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca, Kanuni İpotek Tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar

üzerinden binde 3,96 oranında harç ve binde 8,25 oranında damga vergisi tahsil edilir.

2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

3. Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ve vakıf taviz ilişiği kestirilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat