Bilirkişi Kimdir? Bilirkişi Nasıl Seçilir?

TCK m. 249 nedir?

Bilirkişi Kimdir? Bilirkişi Nasıl Seçilir?

Bilirkişi: Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde başvurulan kişidir. Ancak hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye baş vurulmaz.

Bilirkişi Raporu: Hakimin teknik ve özel bilgisi ile çözemediği konularda ve hakimin kendisine verdiği görev çerçevesinde bilirkişinin incelemelerde bulunarak ulaştığı sonucu bir rapor haline dönüştürmesi sonucu ortaya çıkan belgeye Bilirkişi Raporu denir.

Bilirkişi Raporları Kesin midir?

Bilirkişi her ne kadar teknik ve özel bilgi gerektiren bir konuda raporunu mahkemeye ibraz etse de mahkeme bilirkişi raporu ile bağlı değildir. Yani hükmü verecek olan mahkemedir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilebilir mi?

Bilirkişinin düzenlemiş olduğu rapora tarafların itiraz hakları vardır. Raporda eksiklik olduğunu düşünenler genellikle eksiklikleri belirterek rapora itiraz edip eksik hususlar konusunda ek rapor tanzimini mahkemeden isteyebilirler. Bilirkişi raporunun hatalı ve yanlış olduğunu düşünüyorsanız, bu hususları itiraz dilekçenizde belirterek konusunda uzman başka bir bilirkişiden ya da bilirkişi heyetinden yeni bir rapor alınmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.

6100 HMK
MADDE 281 – (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

Bilirkişiyi Şikayet Edebilir miyim?

T.C.K.’nun 276. maddesi “Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalâada bulunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiş olup gerçeğe aykırı mütalâada bulunan bilirkişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

6100 HUKUK MUHAKEME KANUNU(HMK)

MADDE 284- (1) Bilirkişi, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir.

Bilirkişinin hukuki sorumluluğu

MADDE 285- (1) Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, mahkemece hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabilirler.

(2) Devlet, ödediği tazminat için sorumlu bilirkişiye rücu eder.

Davaların açılacağı mahkeme

MADDE 286- (1) Devlet aleyhine açılacak olan tazminat davası, gerçeğe aykırı bilirkişi raporunun ilk derece mahkemesince hükme esas alındığı hâllerde, bu mahkemenin yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinde; bölge adliye mahkemesince hükme esas alındığı hâllerde ise Yargıtay ilgili hukuk dairesinde görülür.

(2) Devletin sorumlu bilirkişiye karşı açacağı rücu davası, tazminat davasını karara bağlamış olan mahkemede görülür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat