NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescil Davası Hakkında Önemli Bilgiler

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali Ve Tescil Davası Hakkında Önemli Bilgiler

Genel Olarak

Bu davada ğoürevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise ğayrimenkuluün aynının bulunduğğu yer mahkemesidir.

Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller

Bu davalarda;

Tapu kaydı,

Resmi şekilde yapılmış soüzleşme,

Başlıca deliller olarak sayılabilir.

OÜ luünceye kadar bakım soüzleşmeleri taraflara karşılıklı hak ve borç yuükleyen soüzleşmelerden olup burada bakım borcuna karşılık bir taşınmazın muülkiyetinin devri kararlaştırılır. Kuşkusuz bakım alacaklısının oüluümuünden sonra onun mirasçıları muülkiyeti geçirme borcu ile yuükuümluüduür. Bu yuükuümluüluügğuün yerine getirilmemesi halinde bakım borçlusu soüzleşmeye dayanılarak tapu iptali ve tescil isteminde bulunabilir.

OÜ luünceye kadar bakma soüzleşmeleri tasarruf işlemi olmayıp borçlandırıcı işlem olduklarından bakım borçlusu tek başına sadece soüzleşmeye dayanarak tapuda taşınmazların kendisine devrini sagğlayamaz. Bunun için mirasçıların rızası gerekir. Şayet mirasçılar feragğa yanaşmazlarsa mutlaka bakım borçlusunun mirasçılara karşı soüzleşmeden kaynaklanan alacagğının ifası için bu davayı açması gerekir.

Uygulamada Sıkça Hataya Düşülen ve Bozma Nedeni Yapılan Konular

Burada duüşuülen en yaygın hata davalı konumundaki bakım alacaklısı mirasçılarının bakım borçlusunun bakım alacaklısına karşı bakım borcunu yerine getirmedigği savunması karşısında mahkemenin bu konuyu araştırması olmaktadır.

OÜ luünceye kadar bakım akitleri iki taraflı edim yuükleyen bir soüzleşme olup taraflardan birinin edimini yerine getirmedigği iddiasını ancak soüzleşmenin digğer tarafı ileri suürebilir. Davalı mirasçıların, sagğlıgğında bu savunmayı ileri suürmeyen ve soüzleşmenin tarafı olan, vaat alacaklısı yerine geçip bu iddiayı ileri suürme imkaânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla mahkemece boüyle bir araştırma yapılması ve bu araştırma sonucuna goüre karar verilmesi dogğru degğildir. Burada yapılması gereken soüzleşmenin geçerli olup olmadıgğını denetlemekten ibarettir.

Egğer muvazaa iddiası bulunursa bu konunun da araştırılması gerekir.

Yine bu soüzleşmelerin ivazlı olmasının bir sonucu da tenkisinin istenemeyecek olmasıdır.