OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ TALEBİ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Davalı idare tarafından dava dilekçelerimizde de izah edildiği gibi müvekkilime ait teminat irat kaydedilmiştir. Davalı idarece ilgili kurumlardan görüş geldiğinde teminatın iade edileceği hususunda açıklamalar yapılmışta. Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Md.lüğü ve Kamu İhale Kurumunun görüş bildiren yazılarına rağmen davalı kurumca ödeme yapılmaması üzerine, davalı kurum aleyhine ………(…). İcra Md.lüğünün …../……. E. Sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış, davalı kurumca takibe itiraz edilmesi ve itiraza tarafımızca muttali olunmasının akabinde itirazın iptali davası açılmıştır. ………(…). Asliye Hukuk Mahkemesi …../…./….. tarih ……/……. E, ……./….. K. Sayılı kararı ile görevsizlik kararı vermiş ve karar kesinleşmiştir.
  2. …….(..). Asliye Hukuk Mahkemesi …./…./….. tarih ……./……. E, ……./……K. Sayılı kararı ile verdiği görevsizlik kararında, davanın idari yargının görev alanında olduğunun belirtilmiş olması nedeni ile ……….. İdare Mahkemesinin ……./…….. E sayılı davası açılmış ancak …../…./…… tarih ve ……../…….. K. Sayılı karar ile uyuşmazlığın çözümünün adli yargının görevine girdiğinden bahisle davamız görev yönünden red edilmiştir. Bu kararda kesinleşmiştir.
  3. İki kesinleşen görevsizlik kararı nedeni ile müvekkilimin hakkını yerine getirecek bir makam kalmamıştır. Bu yüzden ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için, durumun Uyuşmazlık Mahkemesine sunulması gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER             :  2247 Sayılı Kanun ve sair yasal mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER              :

–     ………..(…). İcra Md.lüğünün ……../……….E. Sayılı dosyası (Dosyada mübrezdir)

–     ………..(….). Asliye Hukuk Mahkemesi ……/……. E. Sayılı dosyası (Dosyada mübrezdir)

–     Ve sair yasal her türlü deliller.

NETİCE-İ TALEP                :  Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; ortaya çıkan görev uyuşmazlığının giderilebilmesi için dosyanın Uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat