OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ TALEBİ – 1

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Görev Uyuşmazlığının Çözümü İçin Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine Gönderilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

  1. ……..Belediye Başkanlığının …./…/….tarih ………. sayılı kararı, Müvekkiller …… ve ………. San. ve Tic. A.S.. adına ……… tarafından …./…/….tarihinde tebliğ alınmıştır……… Belediye Başkanlığı Encümen Şefliği ilgili kararında, “………….” bildirmiştir.
  2. Davalı idarenin bu kararına karşı yasal süresi içinde, tarafımızca…./…/…. tarihinde …..(..)… Ceza Mahkemesinin …./…. Mut. Sayılı dosyası ile itiraz edilmiştir. Ancak ….(..)…Ceza Mahkemesi…./…/…. tarihli kararında “Görevli mahkemenin …. Ceza Mahkemesi olmadığı idari işlemden doğduğundan ……. İdare Mahkemesi olduğu anlaşıldığından mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE” şeklinde hüküm tesis etmiştir. Bu karar …./…/…. tarihinde tarafımızca tebliğ alınmıştır.
  3. …..(…). … Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu görevsizlik kararı karşısında tarafımızca …./…/…. tarihinde ……… İdare Mahkemesinin…/…. Esas sayılı dosyası üzerinden iptal davası açılmıştır.
  4. ………. İdare Mahkemesi, …/…… Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak …./…/…. tarihinde “2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 15/1-B maddesi gereğince 30 gün içinde her bir işlem için ayrı ayrı dava açılmak üzere dilekçenin reddine …” karar vermiştir. Bu karar …./…/…. tarihinde tarafımızca tebliğ alınmıştır.
  5. ……….. İdare Mahkemesinin dilekçe red kararına karşı tarafımızca …./…/…. tarihinde yine ……… İdare Mahkemesinin …../…….Esas sayılı dosyası ile ……..Belediye Başkanlığı Encümen Şefliğince …./…/….tarihli kararı ………………., ….. sayılı yasanın…… maddesi uyarınca verilen para cezasının iptali için dava açılmıştır.
  6. Bunun üzerine sayın mahkeme …./…/…. tarihli kararı ile “…dava tarihi itibarıyla artık Kabahatler Kanunu kapsamında olan dava konusu idari para cezasının görüm ve çözümü adli yargı mercilerinin görev alanında bulunduğundan davanın görev yönünden reddine …” karar vermiştir. Sayın Mahkemenin bu kararı …./…/…. tarihinde tebliğ alınmıştır.
  7. Sonuç olarak, ……. Belediye Başkanlığı Encümen Şefliğince …./…/….tarihli kararı ile …………., …..sayılı yasanın …… maddesi uyarınca verilen para cezasının iptali için yasal süresi içinde …. Ceza Mahkemesinde dava açılmış ancak İdare Mahkemelerinin yetkili olduğu gerekçesiyle görev red kararı verilmiş bunun üzerine’ İdare Mahkemesinde dava açılmış, aynı mahkeme de adli yargının görevli olduğundan bahisle görev red kararı vermiştir. Görüldüğü üzere mahkemeler arasında olumsuz görev uyuşmazlığı bulunmaktadır.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden sayın Mahkemenizce …./….. E., …../…… K. sayılı kararın olumsuz görev uyuşmazlığı sebebiyle ilgili uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacılar Vekili

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat