OHAL TAZMİNATININ ÖDENMESİ İSTEMİ

DAVACININ TİCARİ VEYA MESLEKİ OLMAYAN AMAÇLARLA HAREKET ETMESİ NEDENİYLE TÜKETİCİNİN DAVA KONUSU BANKACILIK İŞLEMİNİN DE TÜKETİCİ İŞLEMİ SAYILDIĞI – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 13227
Karar: 2017 / 1179
Karar Tarihi: 28.02.2017

ÖZET: Dava, davacı adına yatırılmış olan OHAL tazminatının ödenmesi istemine ilişkindir. Somut olayda; davanın açıldığı 03.03.2015 tarihi itibariyle 6502 sayılı Yasa’nın yürürlükte olduğu, davacının ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi nedeniyle tüketici, dava konusu bankacılık işleminin de tüketici işlemi sayıldığı, yukarıda belirtilen yasa hükümleri uyarınca davaya bakma hususunda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu hususu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile görevsiz olduğundan bahisle Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğuna karar verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

(6502 S. K. m. 3)
Dava: Taraflar arasında görülen davada … … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09/03/2015 tarih ve 2015/336-2015/173 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili; müvekkilinin 1992 ile 1995 yılları arasında … İl Jandarma Komutanlığında görev yapmakta iken müvekkili adına müvekkilinin haberi olmadan olağanüstü hal tazminatının …ve …Emlak Bankası Şubelerine ilgili idare tarafından yatırıldığını, hiçbir bildirim yapılmadığından müvekkili adına yatan paradan haberdar olmadıklarını, ödenmesi gereken OHAL tazminatı üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtiğini, müvekkili adına yatan paradan kimsenin bilgisi olmadığını, 5441 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre Bankaya yatırılan paranın hesapta 10 yılı doldurmasına 3 ay kala ilgili hesap sahibine tebligat yapılması gerektiğini, ancak hiçbir tebligat yapılmayıp müvekkilinin hak ettiği tazminatı alamadığını belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şimdilik 4.500,00 TL alacağın işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacının tacir olmadığı, bir taraf için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler diğer taraf içinde TTK’nın….maddesi uyarınca ticari iş sayılsa dahi, uyuşmazlık her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğmadıkça ve TTK ‘da veya özel yasalarda olup açıkça ticaret mahkemesinin görevli olduğu düzenlenmedikçe ticaret mahkemesi görevli olmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacı adına yatırılmış olan OHAL tazminatının ödenmesi istemine ilişkindir. 28.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6502 sayılı Yasa’nın 3/k bendinde “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” tüketici, 3/ı bendinde ise ” Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan… bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem” tüketici işlemi olarak tanımlanmıştır. Aynı Yasa’nın 73/….maddesinde tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu belirtilmiş, 83/2. maddesinde ise taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olmasının, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve 6502 sayılı Yasa’nın görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyeceğine değinilmiştir. HMK’nın….maddesinde ise görev hususunun kamu düzenine ilişkin olduğu, mahkemece yargılamanın her aşamasında resen gözetileceği düzenlenmiştir.
Somut olayda; davanın açıldığı 03.03.2015 tarihi itibariyle 6502 sayılı Yasa’nın yürürlükte olduğu, davacının ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi nedeniyle tüketici, dava konusu bankacılık işleminin de tüketici işlemi sayıldığı, yukarıda belirtilen yasa hükümleri uyarınca davaya bakma hususunda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu hususu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile görevsiz olduğundan bahisle Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğuna karar verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün 3. numaralı bendinde yer alan “… … Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine” ibaresinin çıkarılarak yerine “… … Nöbetçi Tüketici Mahkemesine” yazılmasına ve hükmün düzeltilerek ONANMASINA, ödediği peşin temyiz harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 28.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat