OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OFF SHORE HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ

…………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

……………. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI                    :

 

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :…………. İdare Mahkemesinin …… E. ……..K. sayılı kararı.
AÇIKLAMALAR     :

  • Müvekkil, ………. Bankası Off Shore Limited’de ……. tarihinde ……… hesap numarası ile ……… TL’lik bir hesap açtırmıştır. Açılan hesap …….. tarihinde kendi iradesi ile kapatılmıştır. Aynı tarihte vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

  • ……. tarihinde T. İ. Bankası’na el konulmuş ve çıkan 5021 sayılı yasada yapılan düzenlemede “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık işlemlerini yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalardaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz” diyerek müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuştur.

  • Davacının, kıyı bankasındaki hesabından mevduat hesabına dönüştürülen tutarının ödenmesi istemine gelince; Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü tutulmuştur. İdarenin hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanmış bir işlemi sonucunda bir hakkın ihlaline neden olması durumunda sorumlu tutulması hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

  • Davacının kıyı bankasındaki hesabının, Banka’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasından önce, Bankanın yurt içi hesabına aktarılarak mevduat hesabına dönüştürüldüğünün anlaşılması ve bu işlemin muvazaalı olduğunun idarece kanıtlanamaması nedeniyle davacının zararının mevduat hesabındaki tutar karşılığının, tasarruf mevduatını ödemekle yükümlü bulunan Fon tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir.
  • Müvekkil davacının T. İ. Bankasında …… tarihinde hesabında olan ……… TL parasının, işlemiş ve işleyecek tüm faizleri (reeskont avans) ile birlikte tahsili yerine davanın konusuz kaldığı yönünde hüküm oluşturmuştur. Davacı müvekkilim ilgili banka şubesine giderek parasını çekmek istediyse de kendisine anaparası olan ………… TL dışında …….. TL gibi bir faiz ödemesi teklif edildiğinden ve parayı alabilmesi için her türlü açmış olduğu davalardan feragat ettiğine dair yazı imzalaması istendiğinden müvekkilim parasını alamamıştır. TMSF’ye müracaat ettiyse de kendisine bir yanıt verilmediğinden yasal süresi içinde temyiz hakkını kullanmak gerekmiştir.

TALEP SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılması suretiyle davamızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

     DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat