OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OFF SHORE HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ ARA KARAR GE-REĞİ BEYAN DİLEKÇESİ

 …….. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

………. İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 DOSYA NO              :

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR            :1-      ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

2-      ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

3-      ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :……….. tarihinde tebellüğ ettiğimiz …….. tarihli ara karar gereğince beyanlarımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil, Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen madde hükmü uyarınca ödeme yapılması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na başvuruda bulunduysa da kendisine ödenecek meblağın faizsiz, söylenmiştir. Bu sebeple müvekkil bu ödemeyi kabul etmemiştir.

Müvekkilin …… Bankası’nda ………….. tarihinde hesabında olan ……. TL’nin işlemiş ve işleyecek tüm faizleriyle birlikte davalı idarelerden müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir. Ekte sunulan emsal Danıştay …. Daire kararından da anlaşılacağı gibi, davacının zararının mevduat hesabındaki tutar karşılığı, iptal edilen düzenleyici işlemi tesis eden Bakanlar Kurulu’nu temsilen Başbakanlık ve yasal düzenleme uyarınca tasarruf mevduatını ödemekle yükümlü bulunan Fon tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir

Davacı müvekkilin mağduriyetine son verilerek zararının giderilmesi için davamızın kabulünü talep etme ihtiyacı hasıl olmuştur.

TALPE SONUCU          : Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil davacının ……. Bankasında ………… tarihinde hesabında olan ………… TL parasının, işlemiş ve işleyecek tüm faizleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat