ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ VE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ

DAVACININ ANANİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYESİ OLDUĞU DÖNEMDE ŞİRKET ADINA İŞLEMLERİN KİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜN TESPİTİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 14414
Karar: 2017 / 1845
Karar Tarihi: 09.03.2017

ÖZET: Davacının ananim şirket yönetim kurulu başkanı ve üyesi olduğu dönemde şirket adına işlemlerin kim tarafından yürütüldüğü tespit edilip, işlemlerin davacı tarafından yapıldığının tespiti halinde sorumluluğu olacağı hususu dikkate alınarak çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

(6183 S. K. m. 55)
Davacı, Kurumca düzenlenen ödeme emirlerinin iptaline, borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,
2- Dava, … Spor Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı ve üyesi olan davacıya Kulübün 2001/2-2007/4 dönemlerine ait prim, işsizlik sigortası primi, eğitime katkı payı, özel iletişim vergisi ve damga vergisinin tahsili için gönderilen 18 adet ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozma ilamına uyulup, istem gibi davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkemece; Kurumun Ticaret Sicili Memurluğunca yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin iki farklı kararın bulunması nedeni ile eksikliğin giderilmesi istenilmiş ancak eksikliğin giderilmemesi nedeni ile 23.11.2006 tarihinde tescil olan 08.11.2006 gün 176 sayılı ve 09.11.2006 gün 177 sayılı kararlar sicilden terkine karar verildiği, 08.02.2006 tarihli tescile göre oluşan yönetim kurulu üyelerinden… görevlerinden istifa ettikleri ve hisselerini devrettikleri, bu sebeple yetkili bir yönetim kurulu organı bulunmadığı tespit edilmiş, belirtilen nedenle şirket genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılarak yeni yönetim kurulunun oluşturulması ve tescili için gerekli belgelerle memurluklarına müracaatlarının istenildiği, bu esnada İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2007 tarih, 2007/75 E, 2007/13 K.sayılı İlamı ile;… Ticaret Sicil memurluğunun 84932 K -7166 sicilinde kayıtlı … Spor Hizmetleri Tic. A.Ş nin organsız kaldığı anlaşılmakla, şirketin organlarını oluşturmak üzere genel kurulunu toplantıya çağırmak, yapmak ve organlarını oluşumuna kadar yönetim kurulu yetkilerini kullanmak üzere Prof.Dr… ‘ın … Spor Hizmetleri Tic. A.Ş’ ne kayyum olarak atanmasına dair karar verildiği, 17.04.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine…in seçildiği, Yönetim Kurulunun 17.04.2007 tarih 9 nolu kararı ile; …’in yönetim kurulu başkanlığına, …ine seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı …’in şirketin her konuda şirket altında münferiden atacağı imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine dair karar alındığı, her ne kadar davacı 09.11.2006 gün 177 sayılı karar ile yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş ise de, bu karar… Ticaret Sicil Memurluğu tarafından kabul görmemiş ve dava dışı spor kulübünün 08.02.2006 tarihli tescile göre oluşan yönetim kurulu geçerli sayılmış bu üyelerin de görevlerinden istifa etmeleri ve hisselerini devretmeleri nedeniyle yetkili bir yönetim kurulu organı bulunmadığının tespit edildiği, bu nedenle 09.11.2006 tarih 177 sayılı Yönetim Kurulu kararı Ticaret Sicil Memurluğu tarafından sicilden terkin edildiğinden, bu kararın iptali yönünde dava dosyasında herhangi bir kayıt belge, mahkeme kararı bulunmadığından, davacının 09.11.2006 tarihinden yeni yönetimin seçildiği, 17.04.2007 tarihine kadar sürede yönetim kurulu başkanı olduğu kabul edilemeyeceğinden dava dışı … Spor Hizmetleri AŞ Kuruma olan 2006/11, 12, 2007/1, 2, 3, 4 dönemine ait prim, işsizlik sigortası primi, damga vergisi asıl ve gecikme zamlarından sorumlu tutulmasının hukuken mümkün olmadığı gerekçesi ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmişse de, bu sonuca eksik inceleme ile gidilmesi hatalı olmuştur.
Her ne kadar geçerli bir yönetim kurulu üyeliğinden bahsedilemeyeceği gerekçe gösterilmişse de, 09.11.2006 tarihinden 17.04.2007 tarihleri arasında şirket adına işlemler yapıldığı, bu nedenle 09.11.2006 tarihinden itibaren fiilen işlemlerin kim tarafından yapıldığı hususları şirket defter ve kayıtlarından tespit edilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olmuştur.
Yapılacak iş; 09.11.2006 -17.04.2007 tarihleri arasında şirket adına işlemlerin kim tarafından yürütüldüğü tespit edilip, işlemlerin davacı tarafından yapıldığının tespiti halinde sorumluluğu olacağı hususu dikkate alınarak çıkacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.
O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 09.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat