T.C YARGITAY

10.Hukuk Dairesi

Esas: 2017 / 1241

Karar: 2017 / 5262

Karar Tarihi: 22.06.2017

ÖZET: Mahkemece bozma ilamının gerekleri yerine getirilerek davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı sonucuna varılması ve davacının şirketteki konumu ve sorumluluk durumu belirlendikten sonra yine farklı dosyadan verilen ihtiyadi tedbir kararının gözden geçirilmesine karar verildiği anlaşıldığından ihtiyadi tedbir kararının devam edip etmediği yeniden sorularak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.(6183 S. K m. 54, 58)

Bozma ilamı gereklerinin yerine getirileceği

Dava, ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozma ilamına uyulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava hak düşürücü süre içinde açıldı ise davacının şirketteki konumu ve sorumluluk durumunun belirleneceği

Mahkemece, uyulan bozma ilamı gerekleri tam olarak yerine getirilememiş, davacı hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin okunaklı tebliğ tarihlerini gösterir tebligat parçalarının örnekleri kurumdan getirtilmemiş, davacı vekilinden sorulmak suretiyle uyuşmazlık konusunu oluşturan ödeme emirleri açıklıkla ortaya konulmamış ve yasal hak düşürücü sürede davanın açılıp açılmadığı, dava dışı borçlu işveren olduğu belirtilen … … Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’ne ait ticaret sicil kayıtları getirtilip davacının bu şirketteki konumu ve dönemleri belirlenmemiştir.

Mahkemece yapılacak iş, yukarıda anılan eksiklikler tamamlandıktan sonra davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı sonucuna varılması ve davacının şirketteki konumu ve sorumluluk durumu belirlendikten sonra yine … 50. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/157 Esas sayılı dava dosyasında 16.02.2017 tarihli celsede ihtiyadi tedbir kararının gözden geçirilmesine karar verildiği anlaşıldığından ihtiyadi tedbir kararının devam edip etmediği yeniden sorularak oluşacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.

İhtiyadi tedbir kararının devam edip etmediğinin sorulması gereği

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, bozma ilamı gerekleri yerine getirilmeden, mahkemece herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan, deliller tam olarak toplanmaksızın karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 22.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat