Boşanmada Ayrılık Davası Nasıl Açılır?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Boşanmada Ayrılık Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 138 – Boşanma sebeplerinden biri sabit olunca hakim ya boşanmaya veya ayrılığa hüküm ile mükeileftir.

Dava yalnız ayrılığa dair ise, boşanmaya hüküm olunamaz.

Dava boşanmaya dair olup karı kocanın barışmaları ihtimali bulunduğu takdirde, ayrılığa hükmedilebilir.

MADDE 139 – Ayrılığa bir seneden üç seneye kadar bir müddet için hükmedilir. Tayin olunan müddetin hitamında tefrik kendiliğinden nihayet bulur. Fakat karı koca bu müddet içinde barışmamışlarsa, iki taraftan her biri boşanma talebinde bulunabilir.

MADDE 140 – Ayrılık hükmünde, muayyen müddetin hitamında bu hükme esas olan hadiseler münhasıran talibin aleyhine bulunmadıkça karı kocadan yalnız birisi tarafından talep edilmiş olsa bile, boşanmaya hükmedilir.

Bununla beraber diğer taraf müşterek hayata avdetten imtina ederse ayrılık hükmüne esas olan hadiseler münhasıran talip aleyhine olsa bile yine boşanmaya hükmolunur.

Hüküm, ayrılık davasının muhakemesi esnasında tahakkuk eden ve ayrılıktan sonra hadis olan ahval nazara alınmak suretiyle verilir.

Boşanmada Ayrılık Davası Açıklama

Medeni Yasamız 138.nci maddesinde hakime, boşanma sebeplerinden biri sabit olduğunda; boşanmaya veya ayrılığa hüküm vermek yetkisini vermiştir. Dava yalnız ayrılık hakkında açılmışsa boşanmaya karar verilemez: Dava boşanma hakkında ise, hakim tarafların barışmaları ihtimali olan hallerde ayrılık kararı verebilir. Yasa koyucu bu hükmü kabuletmekle aile birliğini korumak istemiş, basit bir sebeple boşanmalarını önlemeğe çalışmıştır. Hakim; ayrılık kararı vermekle eşlerin tekrar anlaşıp birleşmelerini sağlamış olmaktadır. Verilecek ayrılığın süresi bir yıldan az ve üç yıldan fazla olmayacaktır.

Boşanmada Ayrılık Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Boşanmada Ayrılık Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Boşanmada Ayrılık Davası Davacı

Kan veya, Koca.

Boşanmada Ayrılık Davası Davalı

Davacı karı ise koca, Davacı koca ise karı.

Boşanmada Ayrılık Davası Dava Açma Koşulları

Boşanma sebeplerinden biri mevcutsa,

İlerde karı kocanın barışma ihtimali varsa,

Boşanma sebebi zina değilse,

Boşanma sebebi akıl hastalığı değilse, ayrılık kararı verilmesi istenebilir.

Boşanmada Ayrılık Davası Göz önünde Tutulacak Hususlar

Boşanma davalarındaki yargılama usulü ve gözönünde tutulacak hususlar burada da aynen uygulanır.

Dava boşanma davası ise, ayrılığa hükmolunabilir.

Ayrılığa, bir yıldan az ve üç yıldan fazla hükmolunamaz.

Ayrılık süresi içinde karı koca barışmamışlarsa, boşanma isteğinde bulunabilirler (M.Y. 139).

Dava,   yalnız ayrılık kararı verilmesi hakkında ise, boşanmaya karar verilemez.

Ayrılık süresi sona erince,   ayrılık kararı kendiliğinden ortadan kalkar.

Tıpkı boşanma kararında olduğu gibi müşterek çocukların ana ve babayla ilişkileri, hangisine verileceği ve kendisine verilmeyenlerle çocukların görüşme şekli de ayrılık kararında gösterilecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat