NİTELİKLİ OLARAK KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU

BOZMADAN ÖNCE VERİLEN KARARDA SANIK HAKKINDA ON AY HAPİS CEZASINA HÜKMOLUNDUĞU – KAZANILMIŞ HAK KURALININ İHLAL EDİLMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 491
Karar: 2017 / 3955
Karar Tarihi: 11.04.2017

ÖZET: Bozmadan önce verilen kararda sanık hakkında on ay hapis cezasına hükmolunduğu ve bu kararın aleyhe temyiz edilmediği gözetilmeden, kazanılmış hak kuralının ihlal edilmesi,
hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 116) (1412 S. K. m. 326)
Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
02.12.2016 gün ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 38. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna; “(1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay ceza daireleri tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunan dosyalar kararına direnilen daireye gönderilir. (3) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir” şeklinde yapılan değişiklik uyarınca Dairemizce yapılan incelemede; şeklen ısrar kararı verilmiş olsa dahi; bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak suretiyle verilen bu hükmün, direnme kararı olmayıp, bozmaya eylemli uyma sonucunda verilen yeni hüküm niteliğinde olduğu belirlenmekle;
1- Sanık … hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;
Bozmaya uyularak, yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine göre sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:
CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hak nedeniyle sanığa verilen cezanın 6000 TL adli para cezası üzerinden infaz olunacağının belirtilmesi ile yetinilmesi gerekirken, sonuç cezanın 6000 TL adli para cezası olarak belirlenmesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümden “aleyhe hüküm yasağı gereği sanığın 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına” ibaresinin çıkarılarak yerine “1412 sayılı CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca sanığın cezasının 6000 TL adli para cezası üzerinden infazına” ibaresinin yazılması suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına,
2- Sanık … hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;
Mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilirken, hangi ilamın tekerrüre esas alındığı karar yerinde gösterilmemiş ise de, adli sicil kaydında birden fazla sabıkası bulunan sanık hakkında Havran Sulh Ceza Mahkemesi’nin 24.05.2004 tarih ve 2002/138 esas, 2004/96 karar sayılı ilamının infazda tekerrüre esas alınması mümkün görülmüştür.
Bozmaya uyularak, yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine göre sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:
Bozmadan önce verilen kararda sanık hakkında TCK.nun 116/4. madde ve fıkrası uyarınca neticeden 10 ay hapis cezasına hükmolunduğu ve bu kararın aleyhe temyiz edilmediği gözetilmeden, CMUK.nun 326/son maddesinde yer alan kazanılmış hak kuralının ihlal edilmesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında sonuç cezanın belirlendiği bölümden sonra, “CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hak nedeniyle cezasının 10 ay hapis cezası üzerinden infazına” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 11.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat