Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Unsurları

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Unsurları

YARGITAY 15. Ceza Dairesi
Esas: 2011/65745
Karar : 2013/9654
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI
HUKUKİ İHTİLAF İLE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞUMU ARASINDAKİ FARK
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükmüne yönelik yapılan incelemede,
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
Sanığın … Şirketinin yetkili müdürü olarak, müdür yardımcılarının birisiyle birlikte çift imza ile şirketi temsile yetkili olduğu halde, M… tarafından keşide edilmiş 3 adet çeki tek başına imza atmak suretiyle ciro edip S… Ltd Şti isimli şirkete verdiği, bu şirketin de çekleri katılana ciroladığı, çeklerin karşılıksız çıkması üzerine katılanın sanığın müdürü olduğu şirket aleyhine icra takibine giriştiği sırada bu şirket yetkililerinin cironun çift imza ile yapılmamış olduğundan itiraz ettiği, bu itiraz üzerine İcra Hukuk Mahkemesi’nce takibin iptal edildiği, sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği iddiası ile açılan kamu davasında; mahkemece; suça konu çekleri S… Ltd Şti sahibine banka kredisi için teminat kabilinden hatır çekleri olarak düzenlediği, katılan ile hukuki ilişkisi olmayıp çekleri katılana ciro edenin S… Ltd Şti olduğu, bu şirketten de suça konu çekler karşılığında hatır çekleri aldığı, sanığın çekleri ciro ettiği esnada sonradan itiraz ederim düşüncesi ve dolandırıcılık kastı taşımadığı, cirosunun hukuken geçerli olup olmadığı, şirketin bu çekle yükümlülük altına girip girmediği, katılanın karne sahibini takip edip etmeyeceği veya edemeyeceği gibi hususların tespitinin hukuki meseleden ibaret olup ihtilafın hukuken çözülmesi gerektiği gerekçeleri ile beraat kararı vermesine yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 23/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat