NAFAKA İSTEMİ

DAVALAR AYRI YARGI ÇERÇEVELERİNDE YER ALAN AYNI DÜZEY VE SIFATTAKİ HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILMIŞ İSE BAĞLANTI SEBEBİYLE BİRLEŞTİRME İKİNCİ DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMEDEN TALEP EDİLEBİLECEĞİ – KARARIN KALDIRILMASI GEREĞİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 100
Karar: 2016 / 97
Karar Tarihi: 30.12.2016

ÖZET: Davalar ayrı yargı çerçevelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise, bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bununla bağlıdır (HMK md. 166/2). İlk açılan davanın nafaka ikinci açılan davanın boşanma olması birleştirecek mahkemeyi belirlemede yukarıda belirtilen yasa maddesi karşısında ölçü olamaz, önemli olan aralarında bağlantı olan davalardan hangisinin önce açıldığıdır. Birinci dava; eşlerden S. tarafından … tarihinde K. Aile Mahkemesinde, ikinci dava ise diğer eş S. tarafından … tarihinde Bayburt (Aile) Mahkemesinde açılmıştır. Her iki dava arasında yasanın aradığı nitelikte bağlantı mevcutsa da, birleştirmeyi talep eden davalı talebinde dosyaların birinci davanın açıldığı yer mahkemesindeki dosya üzerinde birleştirilmesini talep etmesi gerekirken, dosyaların ikinci davanın açıldığı Bayburt Aile Mahkemesi dosyası üzerinde birleştirilmesini talep etmiştir. Bu durumda davalının usulüne uygun bir birleştirme talebi bulunduğundan söz edilemez. Hal böyleyken; birleştirme talebinin reddine karar verilip, davanın esasına girilmesi gerekirken, hüküm tesisi doğru olmamıştır. Bu nedenle aşağıdaki karar tesis edilmiştir. Davacının istinaf başvurusunun kabulü ile K. Aile Mahkemesinin kararının HMK. nun maddesi uyarınca kaldırılmasına karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 166, 353)

Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonucunda verilen karara karşı davacı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi gereği görüşüldü.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı/davalı asıl dosyadaki dava dilekçesinde özetle; davalı ile 24.06.2016 tarihinde evlendiklerini, kendisinin eğitimi nedeniyle Tokat ili Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik bölümü son sınıfında öğrenimine devam etmek zorunda olduğunu, davalının ve ailesinin kendisine herhangi şekilde bir yakınlık göstermediklerini, öğrenimine devam etmek istemesini de yadırgadıklarını, davalının Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıp 2.700 TL maaş aldığını belirterek 800 TL nafakanın davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Konya 3. Aile mahkemesinin bu dava dosyası ile birleştirilen 2016/1495 esas sayılı dosyada davacı/davalı vekili 31/10/2016 tarihli dava dilekçesinde özetle; evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek öncelikli olarak bu dava dosyasının Konya 5.Aile Mahkemesinin 2016/606 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine, tarafların boşanmalarına, davacı için 800 TL tedbir, 900 TL yoksulluk nafakasına, 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata yasal faizi ile birlikte hükmedilmesini talep ve dava etmiş, mahkemesince 02/11/2016 tarihli 2016/1285 karar sayılı karar ile bu dosyanın Konya 5.Aile Mahkemesinin 2016/606 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Davalı/davacı vekili asıl dosya açısından verdiği 30/09/2016 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davanın Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/465 esas sayılı dosyasında görülen dava ile birleştirilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda özetle; Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/465 esas sayılı dosyası ile mahkemelerinin bu dava dosyası ve Konya 3.Aile Mahkemesinin 2016/1495 esas sayılı dosyaları arasında tarafların ve konusunun aynı olması nedeniyle bağlantı bulunduğu gerekçesi ile Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/465 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; müvekkili davacı Serap tarafından 2016/606 esas sayılı dosyada 01/09/2016 tarihinde nafaka istemli dava açıldığı, bu davanın Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinde 29/09/2016 tarihinde açılan 2016/465 esas sayılı dosyadan daha önce açıldığı halde davaların Konya 5.Aile Mahkemesi yerine Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinde birleştirilmesinin yanlış olduğunu, HMK 166 mad uyarınca bağlantı sebebiyle birleştirmenin ikinci davanın açıldığı mahkemede yapılması gerektiğini, ayrıca birleştirme kararının taraflara tebliğ edilip duruşma açılmadan tarafların yokluğunda verildiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

GEREKÇE: Davalar ayrı yargı çerçevelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise, bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bununla bağlıdır (HMK md. 166/2). İlk açılan davanın nafaka ikinci açılan davanın boşanma olması birleştirecek mahkemeyi belirlemede yukarıda belirtilen yasa maddesi karşısında ölçü olamaz, önemli olan aralarında bağlantı olan davalardan hangisinin önce açıldığıdır. Birinci dava; eşlerden Serap tarafından 01.09.2016 tarihinde Konya 5. Aile Mahkemesinde, ikinci dava ise diğer eş Samet tarafından 29.09.2016 tarihinde Bayburt (Aile) Mahkemesinde açılmıştır. Her iki dava arasında yasanın aradığı nitelikte bağlantı mevcutsa da, birleştirmeyi talep eden davalı talebinde dosyaların birinci davanın açıldığı yer mahkemesindeki dosya üzerinde birleştirilmesini talep etmesi gerekirken, dosyaların ikinci davanın açıldığı Bayburt Aile Mahkemesi dosyası üzerinde birleştirilmesini talep etmiştir. Bu durumda davalının usulüne uygun bir birleştirme talebi bulunduğundan söz edilemez. Hal böyleyken; birleştirme talebinin reddine karar verilip, davanın esasına girilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. Bu nedenle aşağıdaki karar tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının istinaf başvurusunun kabulü ile Konya 5.Aile Mahkemesinin 08/11/2016 tarih ve 2016/606 esas, 2016/682 karar sayılı kararının HMK. nun 353 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,

2-Davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren Konya 5.Aile Mahkemesine gönderilmesine,

3-Davacı tarafından yatırılan 29,20-TL istinaf peşin harcının talep halinde yatırana iadesine,

4-Davacı tarafından istinaf aşamasında yapılan 11,00 TL tebligat gideri ile istinaf posta gideri 27,40-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştikten sonra davacı tarafından istinaf başvurusu sırasında yatırılan gider avansının harcanmayan kısmının davacıya iadesine,

6- HMK’ nun 27. maddesi uyarınca dairemiz kararının tebliğ ve harç tahsil işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...