Müvekkilin Ölümü Halinde Vekalet Ücreti

13. Hukuk Dairesi 1995/10080 E, 1994/10770 K.

VEKİLİN YAPTIĞI TAHSİLAT
MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜ
MİRASÇILARDAN BİRİNE ÖDEME
BORÇLAR KANUNU M. 148/3

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, Hülya Altıncan, davalı avukatın İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 1991/6742 esas sayılı dosyasında yaptığı tahsilattan hissesine düşen 28.085.000 liranın davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı ise davacının babasının vekili olarak bir çok takip dosyasına baktığını, bunlar için bir ücret ve masraf almadığını sonunda tahsil ettiği paradan kendi alacağını çıktıktan sonra bakiye 75.000.000 TL.nı müteveffanın oğlu ve davacının kardeşi Ömer Bal’a ödediğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulü ile 28.035.000 liranın davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş ve hüküm davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Davalı davacının murisi ve babası Abdüssamet Bal’ın vekilidir. Aynı zamanda 17.11.1992 günlü vekaletname ile davacı tarafından da vekil tayin edilmiştir. Davalı savunmasında takip ettiği icra dosyalarını belirtip bunlar için masraf ve vekalet ücreti almadığını dava konusu dosyada tahsil ettiği 112.143.000 TL.ndan masraf ve kendi vekalet ücretini mahsup ettikten sonra bakiye 75.000.000 TL.nı bu işi kendisine getiren mirasçı ve aynı zamanda davacının kardeşi Ömer Bal’a ödeyip makbuz aldığını savunmuştur. Müteveffanın ölüm tarihi mevcut veraset ilamına göre 3.8.1992 icra dosyasından paranın tahsili ise 11.5.1993’dür. Yani tahsilat Abdüssamet Bal’ın ölümünden sonra yapılmıştır. Bu durumda davacı da dahil 4 mirasçı müteselsil alacaklıdırlar. BK. 148. maddesinin 3. fıkrasında “müteselsil alacaklılardan birine vaki tediye ile borçlu bütün alacaklılara karşı beri olur” hükmü mevcuttur. Sözü edilen bu hüküm karşısında davalının bu konuya ait delil ve davacının karşı delilleri araştırılıp sonucuna göre bir hüküm tesisi gerekirken mahkemece bu hususun gözardı edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Diğer taraftan davalı avukat, murise vekaletinden dolayı ücret alacağı varsa bunu borcundan mahsup etme hakkına sahiptir. Bu yön araştırılıp ücret alacağı yani vekil ile müvekkil arasındaki ücret alacağı araştırılıp, icra dosyasında karşı tarafa yükletilen vekalet ücreti de ayrıca gözönünde tutulmak suretiyle bu husustaki davalı alacağı mahsup edildikten sonra bakiyesinden davacı payına isabet eden miktar kalır ise ona hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi de bozma nedenidir. Karar bu nedenlerle usul ve yasaya aykırı olup bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 2.12.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat