Avukatın Hileli veya Usulsüz Tebligat Yapma Suçu

Sınırdışı Edilme Nedir? Nasıl Uygulanır?

Avukatın Hileli veya Usulsüz Tebligat Yapma Suçu

TC Barolar Birliği Disiplin Kurulu

Esas No: 1997/83
Karar No: 1997/999
Tarihi: 11.10.1997

• Avukatlık özen mesleğidir

ÖZET:
Avukatlık mesleği, özen doğruluk ve onur içinde yerine getirilmelidir. Bunun ihlali halinde toplum önünde mesleğe olan güven sarsılacaktır.

(Mes. Kur. md. 26)

TAM METİN:

İtiraz Olunan Karar: Ankara Barosu Disiplin Kurulu’nun kınama cezası verilmesine ilişkin 21.03.1997 günlü, 1996/39 Esas, 1997/44 Karar Sayılı kararı.

İtirazın süresinde yapıldığı anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetli avukatın üstlendiği iki ayrı icra takibinde borçlunun adresi olarak müvekkili alacaklının adresini gösterdiği, ödeme emirlerinden birinin bizzat alacaklıya, diğerinin de alacaklının muhasebecisine tebliğ edildiği, icra dosyalarındaki tutanaklar, kayıtlar, İcra Tetkik Merci Hakimliği kararları ve diğer bilgi ve belgelerle sabit bulunmaktadır.

Avukat yüklendiği görevi özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

Şikayetlinin eylemi, mesleğin bu temel ilkelerine ters düştüğünden disiplin suçu oluşturmaktadır.

Ayrıca Avukatın, Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 1995/348 Esas sayılı dosyasına verdiği tarihsiz dilekçede şikayetçi meslektaşı hakkında kullandığı sözler de küçük düşürücü nitelikte görülmüştür. Şikayetçi Avukatın kurallara aykırı ve tahrik edici bir davranışı söz konusu olduğu takdirde, bu yoldaki şikayetlerin mercii yalnız barolardır (Meslek Kuralları Madde 26). Bu tür bir eylemin işlenmiş olması, muhatabı olan Avukata kurallara aykırı davranmak hakkını vermez.

Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulunca yapılan değerlendirme isabetli bulunmuş ve kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Ankara Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama” cezası verilmesine ilişkin kararının ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat