İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL VE EŞİN KATKI PAYININ TESPİTİ İLE TAZMİNİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR-
DAVACI ALACAKLI        :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI BORÇLU             :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Muvazaa Nedeniyle İptal ve Eşin Katkı Payının Tespiti ile Tazmini Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilem ile davalılardan………, …/…/……. tarihinde evlenmiş olup, İsviçre’de boşanmışlardır. Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ilişkin dava açılacaktır. Müvekkilem kadastro çalışmaları yapılmadan önce, ………… Mahallesinden, kendisi yurtdışında iken kargir ev ve bahçe vasfında bulunan bir taşınmazı (kadastro tespitlerinden sonra…..ada, ………. parsel numarası ile tespit gören kargir ev ve bahçe vasfındaki taşınmazı), tamamen kendi şahsi kazancı ile satın almıştır. Satış tarihinde sonra yapılan kadastro tespitleri sırasında söz konusu taşınmaz, müvekkilemin eşi …….. adına tespit edilmiştir. Evlilik birliği halen devam ettiği ve müşterek çocukları bulunduğundan, müvekkilem bu hususta dava açma gereği duymamıştır.
  2. Eşler arasında boşanma gerçekleştikten sonra, taraflar Türkiye’ye gelindiği sırada evin müvekkileme devri konusunda anlaşmışlardır. Ancak, bu anlaşmaya rağmen davalı, …….. tamamen müvekkilemin birikim ve geliriyle alınmış olan dava konusu evi, …/…/……. tarihinde yurtdışından başkasını vekil tayin etmek suretiyle, mal kaçırmak amacıyla diğer davalı ……..’ye muvazaalı şekilde devretmiştir.
  3. Davalı ………, evin satışı için birçok kişiye teklif götürmüş olmasına rağmen, evin gerçek malikinin müvekkilem olduğunu bilen insanlar almayı kabul etmemişlerdir. Ancak, davalı ………, diğer davalı …….. ile muvazaalı işlem yapmak suretiyle evi devralmıştır. Davalı …….., maddi anlamda evi almaya yeter gücü bulunmayan, ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde olmayan bir kişiliğe sahiptir. Dava konusu evin devrini gerçek malik olan müvekkilime devri konusunda, söz veren davalı ………, diğer davalı ile anlaşarak, müvekkileme karşı borcunu yerine getirmekten kaçınmak için, mal kaçırma amacıyla muvazaalı satış yapmışlardır.
  4. Yukarıda belirtilen nedenlerle, yapılan satış işleminde alıcı ……. ve satıcı ……’nin kötü niyetle hareket ederek mal kaçırma amacıyla yapmış oldukları satış işleminin muvazaa nedeniyle iptalini ve müvekkilimin kendi şahsi kazancı ile almış olduğu dava konusu evin bedeli olan ……….. Türk Lirası tazminatın davalı ……..’dan tahsili için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  ……..İlçesi, ……… Mahallesi ……. ada, ….. parsel no.lu taşınmaz tapu kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık beyanları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 19 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle; öncelikle, davanın niteliği de dikkate alınarak, dava konusu taşınmazın üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi açısından, tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, davalılar arasında kötü niyetle, mal kaçırma amacıyla gerçekleştirilen, dava konusu …. parsel sayılı taşınmazın …/…./……. tarihli muvazaalı satış işleminin iptaline, dava konusu evin değerinin tamamı olan ………Türk Lirası tazminatın (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak koşuluyla) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı …….’dan tahsili ile gerçek malik olan müvekkileme ödenmesine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek: Vekaletname.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat