İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MUVAZAA NEDENİYLE SATIŞIN İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Muvazaa Nedeni ile Satışın İptali ve Tescil Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Muris ………, …./…/……. da vefat etmiştir. Dava dilekçemiz ekindeki nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere taraflar, murisin mirasçılarıdır. Muris, mirasçılarından mal kaçırmak amacı ile davaya konu taşınmazın yarı hissesini davalıya bağışlamış ve bunu gizleyerek satış göstermiştir. Çünkü murisin bu gayrimenkulün yarısını satmaya hiçbir zaman ihtiyacı olmamıştır. Kendisi emekli olup, bankalarda parası olan, borcu olmayan, başkaca gayrimenkulleri olan birisidir. Bu yüzden adı geçen taşınmazın yarı hissesini satacak herhangi bir neden bulunmamaktadır.
  2. Muris, en değerli taşınmazının yarısını davalıya gerçekte hibe etmiştir. Muris, gerçek iradesini satış göstererek gizlemiştir. Müvekkillerimden mal kaçırmak için bu yolu seçmişlerdir. Tapuda gayrimenkule konulan ……..Türk Lirası değerde bu satışın gerçekte satış olmadığını, hibe olduğunu göstermektedir. Hibe de Medeni Kanunun 706/1 md. sinde düzenlendiği gibi resmi şekilde yapılmadığından ve şekil eksikliği nedeni ile geçersizdir. Davaya konu yer ticari saha haline getirilmiş ve iş yeri niteliği olan bir yerdir. Çevredeki emsal taşınmazlar aylık ……….Türk Lirası kira getirisi olan taşınmazlardır. Bu yüzden muvazaa olduğu satış senedinden anlaşılmaktadır ve dava açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, veraset ilamı, satış senedi, tanık vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 19 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile açılan davanın konusuz kalmaması ve ilerde telafisi güç zararların doğmaması için iptale tabi gayrimenkulün başkalarına devrinin önlenmesi için tapu kaydına tensiple birlikte hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir konulmasına ve Tapu Sicil Müdürlüğüne Müzekkere yazılmasına, davalıya yapılan satış nedeni ile Türk Borçlar Kanununun 19. maddesine dayalı olarak ……….. İli, ………..Mah…….ada ……… no.lu parselin davalı adına olan ½ hissesinin müvekkillerimin hisseleri oranında muvazaa nedeni ile iptali ile veraset ilamındaki hisse oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline bu mümkün olmadığı takdirde faizi ile birlikte tenkisine, tapu kayıtlarının ve satış akdinin ………Tapu Sicil Müdürlüğünden celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Davalılar Vekili
Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat