MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL DAVASI

İPTAL KONUSU TASARRUFUN DAVACININ DAVA KONUSU ALACAK VE FERİLERİYLE SINIRLI OLARAK İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 18021
Karar: 2017 / 1743
Karar Tarihi: 21.02.2017

ÖZET: İptal konusu tasarrufun davacının dava konusu alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekirken aksi şekilde hüküm tesisi doğru değil bozma nedeni ise de yapılan yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

(6098 S. K. m. 19) (2004 S. K. m. 283)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki muvazaa nedeniyle iptal davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı H. H. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı vekili, davalı borçlu …’ın aleyhine açılan alacak davası sonucu hükmedilen alacağın tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla 27.1.2010 tanzim 20.9.2010 vadeli 100.000 TL senetle davalı H. H.’a borçlandığını, anılan senedin 2012/4551 sayılı dosya ile takibe konulduğunu, borçlunun öğretmen, davalı H.’nın ise yeşil kartlı olduğunu, borçlunun ödeme emri tebliğ edilmeden İcra Müdürlüğü’nde borcu kabul ettiğini anılan senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin muvazaalı olduğunu belirterek iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı borçlu savunma yapmamıştır.

Davalı H. H. vekili, davacı iptali istenen takip dosyasının tarafı olmadığından dava açma ehliyeti bulunmadığını, eldeki dava satış veya sıra cetveli üzerine açılabilecek bir dava olduğundan davacının hukuki yararı bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre, davalılar arasındaki dava konusu senet ve bu senede dayalı olarak yapılan icra takibinin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne Adıyaman 2.İcra Müdürlüğü’nün 2012/4551 sayılı dosyasındaki 27.1.2010 tanzim 20.5.2010 vadeli 100.000 TL değerindeki bono ile ilgili takibin davacı yönünden muvazaa nedeniyle iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı H. H. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava TBK’nun 19.maddesi gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkindir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı H. H. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-İİK’nun 283/1 maddesi kıyasen uygulanarak iptal konusu tasarrufun davacının dava konusu … Müdürlüğü’nün 2012/4734 sayılı dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değil bozma nedeni ise de yapılan yapılan yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK’nın geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı H. H. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle adı geçen davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 1.bendindeki “davacı yönünden muvazaa nediyle iptaline” ibaresinin çıkarılarak yerine “davacının dava konusu Adıyaman 1.İcra Müdürlüğü’nün 2012/4734 sayılı dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline” ibaresinin yazılmak suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı H. H.’a geri verilmesine 21.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...