MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI – NİSPİ TEMYİZ KARAR HARCININ EKSİK YATIRILDIĞI – DAVALI GERÇEK KİŞİ ADINA KARARI TEMYİZ EDENİN VEKALETNAMESİNİN BULUNMADIĞI – EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 8294
Karar: 2017 / 1194
Karar Tarihi: 21.02.2017

ÖZET: Mahkemece, varsa eksik kalan harçların da yatırıldığına dair makbuzlar dosyaya eklenmek suretiyle, harçların yatırılmamış olması durumunda usulünce işlem yapılıp temyiz süresi dolduktan sonra gönderilmesi için, ayrıca avukatın davalı gerçek kişiyi temsile elverişli vekaletinin dosyaya eklenmesi, bunun mümkün bulunmaması halinde gerekçeli kararın davalı asile tebliği hususlarındaki eksikliklerin giderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekir.

(6100 S. K. m. 344, 346, 366) (YİBK. 10.05.1965 T. 1965/1 E. 1965/1 K.)
Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle, davalılardan …’ne yönelik davanın reddine, 189.047,21 TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte diğer davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacılar ile davalılardan …, … ve … verillerince duruşmasız, … ve … vekilince de duruşmalı olarak istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 21/02/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildi ve aynı gün Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Nisbi harca tabi davalarda, hükmü temyiz eden davalının temyiz başvuru harcı ve karar ve ilam harcının 1/4’nü ( nispi temyiz karar harcı ) peşin olarak yatırması gerekir (10.5.1965 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı).
Dosya kapsamından temyiz eden her iki davalı şirket açısından da nispi temyiz karar harcının eksik yatırıldığı ayrıca gerçek kişi davalı İbrahim vekili olarak 23/12/2015 tarihli hükmü temyiz eden Av. …’a davalı … tarafından verilmiş bir vekaletnamenin dosya içerisinde bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece, varsa eksik kalan harçların da yatırıldığına dair makbuzlar dosyaya eklenmek suretiyle, harçların yatırılmamış olması durumunda 6100 sayılı HMK.nun 344, 346 ve 366. maddeleri ile, Hukuk ve Ticaret mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 53. maddesi gereğince işlem yapılıp temyiz süresi dolduktan sonra gönderilmesi için, ayrıca Av. …’ın davalı gerçek kişi …’i temsile elverişli vekaletinin dosyaya eklenmesi, bunun mümkün bulunmaması halinde gerekçeli kararın davalı asile tebliği hususlarındaki eksikliklerin giderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 21/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat