MÜTEŞEBBİS HEYET KARARININ İPTALİ İSTEMİ

DAVALI OSBNİN İHTİSAS KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK UZMANLIĞI BULUNAN ÜÇ KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMUŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 664
Karar: 2017 / 1819
Karar Tarihi: 21.03.2017

ÖZET: Davalı OSB’nin ihtisas konusu ile ilgili olarak uzmanlığı bulunan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davacının kurmak istediği tesisin davalı OSB’nin sektör grubuna girip girmediği hususunda görüş alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

(4562 S. K. m. 3)
Dava ve Karar: Davacı … Sanayi A.Ş. vekili Avukat … tarafından, davalı Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi aleyhine 12/07/2011 gününde verilen dilekçe ile müteşebbis heyet kararının iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 03/10/2012 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle daha önceden belirlenen 21/03/2017 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davacı vekili Avukat … ile karşı taraftan davalı vekili Avukat … geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu uyarınca müteşebbis heyet kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, üretimini geliştirmek amacıyla sıcak haddeleme ve ark ocağı tesisi kurmaya karar verdiğini, buna göre oluşturduğu proje doğrultusunda talebini davalı OSB’ye bildirdiğini, 06/02/2011 tarihli müteşebbis heyet kararı ile talebinin reddine karar verildiğini belirterek, 06/02/2011 tarihli 94 sayılı kararın iptalini talep etmiştir.
Davalı, iptali istenilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu, davacının ark ocağı (çelik üretim tesisi) kurmak istediğini, bu istemin OSB mevzuatına ve kuruluş protokolüne uygun olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının kendi isteği, üretimi, karlılığı açısından ekonomik bulduğu bu talebin, davalı OSB’nin kuruluş amacı dışında olması nedeniyle kabul edilmemiş olmasının haklı bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya kapsamından; davalı OSB’nin ihtisas OSB niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. İhtisas OSB, 4562 sayılı yasanın 3/d bendinde; “Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB ile lojistik amacıyla kurulan OSB’yi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.
Talep tarihinde yürürlükte bulunan, 22/08/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 27327 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel Şartlar” başlığını taşıyan 102. maddesinde; OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aranacak şartlar düzenlenmiştir. 102. maddenin b bendinde; kurulacak tesisin, kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması gerektiği belirtilmiştir.
Davalı OSB’nin kuruluş protokolünün 6. maddesinde katılımcı sektör grupları sayılmış, kapsam genişletme talebi de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Davalı OSB’nin sektör grubunun makine imalatı ve bu sektörü besleyen yan sanayi olduğu anlaşılmaktadır.
Davalı OSB, davacı katılımcının, arsa tahsisi talebinde bulunurken haddehane yapacağını belirttiğini, sıcak ve soğuk haddeleme tesislerinin OSB’nin sektör grubunda yer aldığını, bu nedenle kendisine arsa tahsisi yapıldığını, ancak davaya konu edilen talebinde haddehane yanında ark ocağı yapmak istediğini bildirdiğini, ark ocağının (çelik üretiminin) demir çelik fabrikası niteliğinde olduğunu, haddeleme tesisleri sektör grubunda yer almakla birlikte, ark ocağının sektör grubunda yer almadığını, bu nedenle OSB mevzuatı ve kuruluş protokolü gözetilerek davacı şirketin isteminin reddedildiğini savunmuştur. Mahkeme de bu savunmayı yerinde bularak davanın reddine karar vermiştir. Ancak bu uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak bilirkişi incelemesi yaptırılmamıştır. Mevzuatı değerlendirmek ve hukuki niteleme yapmak münhasıran hakimin görevidir, ancak davacının kurmak istediği tesisin (ark ocağının), “makine imalatı ve yan sanayii” olarak nitelendirilen sektör grubu içinde yer alıp almadığı teknik bir konudur. Davalı OSB’nin ihtisas konusu ile ilgili olarak uzmanlığı bulunan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davacının kurmak istediği tesisin davalı OSB’nin sektör grubuna girip girmediği hususunda görüş alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve davacı yararına takdir olunan 1.480,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 21.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat