GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI

DAVALI KOOPERATİF VEKİLİNİN KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNDUĞU – KANUNDA SAYILAN HALLERDEN HİÇBİRİSİNE UYMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
23.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 4870
Karar: 2017 / 883
Karar Tarihi: 22.03.2017

ÖZET: Davacılar … vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, kanunda sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 440) (1163 S. K. m. 87) (6102 S. K. m. 377)
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen genel kurul kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 10.09.2014 gün ve 2510 Esas, 5468 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı kooperatifin ortağı olduklarını, 27.02.2011 tarihli olağanüstü genel kurulun 5. maddesi ile dava dışı firma ile yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin onaylandığını, oysa bu sözleşmenin tüm ortaklar aleyhine olduğunu ileri sürerek, anılan kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davacılardan … davadan feragat etmiştir.
Asli müdahâlede bulunan 38 ortak, davacı yanında davaya müdahale ederek anılan genel kurul kararının iptalini istemişler, yerel mahkeme kararı sonrasında müdahele istemlerinden vazgeçmişlerdir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacılardan …’ın davasının feragat nedeniyle reddine, davacılardan …, …, …, …, Necla Nar, …, … ve …’nin açtıkları davayı takip etmemeleri nedeniyle açılmamış sayılmasına, diğer davacılar …, …, …, …, … ve … yönünden ise, iptali gerektirir bir durum bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen 19.12.2013 tarihli kararın davacılardan …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … vekili tarafından temyizi üzerine Dairemiz’in 2014/2510 – 5468 sayılı ve 10.09.2014 tarihli ilamıyla ” kooperatifler Kanunu’nun 87. maddesine göre genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisinin katılmasının zorunlu olduğu, yine 24.04.1969 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan “Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük”ün 4. maddesinde “Ancak, usulüne uygun şekilde istemde bulunulduğu halde temsilci toplantıya gelmezse, durum, o yerin mülkiye amirine bildirilir ve temsilci onun tarafından atanır.” hükmüne yer verildiği, somut uyuşmazlıkta, 27.02.2011 tarihli genel kurul tutanağının incelenmesinde, bakanlık temsilcisinin toplantıya katılmadığı, öte yandan, dosyadaki kayda göre, davalı kooperatifin bakanlık temsilcisi atanması için 03.02.2011 tarihinde başvurduğu, genel kurul yapıldıktan sonra 03.03.2011 tarihinde yazılan resmi yazıya göre, temsilci görevlendirilmediğinin bildirildiği, 27.02.2011 tarihli olağanüstü genel kurul tutanağına göre ise, bakanlık temsilcisi bir saat beklendikten sonra genel kurul faaliyetlerine başlandığının belirtildiği, mahkemece, yukarıda açıklanan prosedür yerine getirildikten sonra genel kurul yapılıp yapılmadığı araştırılmaksızın yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığı ve dava dilekçesinde davacı oldukları anlaşılan … ve …’in açtığı davaya ilişkin olarak olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesinin hatalı olduğu, yine davaya müdahale ettikleri anlaşılan kişilerin yargılama bittikten sonra müdahale taleplerinden vazgeçtikleri anlaşıldığından, bu talepleri hakkında bir karar verilmesi gerektiği ve bozma nedenine göre diğer davacılar vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığı” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Bu kez, davalı kooperatif vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 13,00 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat