KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MUTEMETLİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde mukim ….. San. Tic. A.Ş. (Mümessil olarak anılacaktır) ile;

….. adresinde mukim ….. A.Ş. (İthalatçı olarak anılacaktır).

 2- Sözleşme Şartları

1-  Bu sözleşme ….. Limanı “…..” gemisinde bulunan …..’nın ….. kg.nın tamamının veya bir kısmının .. / .. / …. tarih ve ….. nolu dahilde işleme izin belgesine istinaden, vesaik veya mal mukabili ithalat işlemini kapsamaktadır.

Mümessil ithalatı yapılacak mallar için;

–    Gerekli dövizlerin karşılığını yatırmaya,

–    İthalatın iptali halinde ödenen meblağları geri almaya,

–    Zuhuru muhtemel bakiyeleri ve nakdi teminatı tahsile,

–    İthalatla ilgili bilumum muameleleri yapmaya,

–    Alakalı merci ve bankaları ibra etmeye, kambiyo işlemlerini tamamlamaya,

–    Gelecek malları gümrükten çekmeye,

–    İthal konusu mallar ile ilgili tüm başvuruları yapmaya ve işlemleri sonuçlandırmaya yetkili kılınmıştır.

2-  Mümessil, ithalatla ilgili gereken muameleleri ifa etmeyi ve bunlarla ilgili ödevleri yerine getirmeyi kabul etmiştir.

3-  Malların gümrüklenmesi esnasında doğacak tüm masraflar (vergi, resim, harç, vs.) Mümessil tarafından karşılanacaktır.

4-  Malın boşaltılması ile ilgili her türlü işlem ve masraflar Mümessil’e aittir.

5-  Malın kalitesi, miktarı ve geminin demurajından Mümessil sorumlu olacaktır. Mal ile ilgili olarak sigortadan tahsil edilecek bir durum hasıl olursa bedelinin tahsili için gerekli işlemleri Mümessil İthalatçı adına takip edecektir.

6-  Mümessilin davranışlarından doğacak hukuki ve mali sorumluluklar kendisine aittir.

7-  Malın gümrüklenmesi esnasında KDV ve gümrük vergileri ile ilgili varsa teminat mektubunu Gümrüğe İthalatçı verecektir.

8-  Gümrük Vergileri (KDV dahil) ve varsa fonlar için ayrıca para cezasını gerektirecek uygulamalar için doğrudan dahilde işleme izin belgesi sahibi sorumludur. Para cezası mümessil nedeniyle uygulanmış ise mümessil sorumlu olacak ve dahilde işleme izin belgesi sahibi herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

9-  Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı bu ithalat ile ilgili ihracatlardan ve ihracat taahhüdünün kapatılmasından Mümessil kesinlikle sorumlu değildir.

10-            Bu sözleşme gümrük işlemi bitip (GGB kapatılıp), kambiyosu kapatılıp ve gerekli evrakların İthalatçı’ya teslim edilmesini müteakip sona erer.

11-            Mal bedeli …..-TL (….. Türk Lirası)’dır. .. / ../ ….

Mümessil                                                            İthalatçı

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat