İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Taşınmazın Satışının Muris Muvazaası Nedeniyle İptali ile Muris Adına Tescil Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin murisi ……………………, davalı ile ikinci evliliğini yapmıştır. Müvekkilin murisi davalı ile evliyken, ………. yılı içinde dava konusu …. parsel no.lu taşınmazı satış yapmış gibi göstermek suretiyle davalı üzerine devretmiştir. Yapılan devir aslında bağış olduğu halde, muvazaalı olarak satış gibi gösterilmiştir.
  2. Satış bedelinin, satış tarihi esas alındığında çok düşük olduğu, yargılama sırasında tespit edilecektir. Ayrıca murisin malvarlığı oldukça iyi olup, dava konusu taşınmazı satmasını gerektirecek bir ihtiyacı da olmamıştır.
  3. Sonuç olarak, müvekkil murisi tarafından davalıya yapılan satış gerçek bir satış olmayıp bağış niteliğindedir. Bu nedenle, tapuda davalı adına yapılan devir muvazaa nedeniyle geçersiz olup, iptali için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kaydı, keşif, tanık listesi ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 19 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle; öncelikle dava konusu taşınmazın yargılama sırasında üçüncü şahıslara devredilmemesi açısından taşınmaz kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, ……….. İli, ……….. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada ve ……. parsel no.da kayıtlı taşınmazın, müvekkil murisi ……………….. tarafından davalı adına yapılan satış işleminin muris muvazaası nedeniyle iptali ile muris adına tapuya tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat