İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mülkiyetin Tespiti Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………. ili, ……… ilçesi, …….. mahallesi, ………… Mevkii, ……. ada, .. parsel’de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ………., ……. müvekkilim tarafından yapılmıştır.
  2. Belirtmiş olduğumuz hususların tespit edilerek ilgili taşınmazın beyanlar hanesine tescil edilmesini, taşınmazın başkasına devredilerek davanın konusuz kalmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemek zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kadastro Kanunu md. 19 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulüne;  ………. ili, ……… ilçesi, …….. mahallesi, ………… Mevkii, ……. ada, .. parsel’dekayıtlı taşınmazın beyanlar hanesine taşınmaz üzerinde bulunan …….., ……. müvekkilim …….’ya ait olduğunun kaydedilmesine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek: Bilirkişi raporları ve Vekaletname.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat