KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Mülkiyetin Tespiti Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil, …….. İlçesi, ……. Mahallesi ……. ada, …. parsel sayılı taşınmaza malik iken, söz konusu taşınmaz üzerindeki binanın bir dairesini davalıya satmıştır. Satıştan sonra ……. ada, …… parsel sayılı taşınmaz ifraz görmüş, ifraz neticesinde ……… ada ….., ….. ve ….. parsel numarası verilmek suretiyle üç müstakil taşınmaz haline gelmiştir. Müvekkil, her bir parsele …../…. hisse oranıyla malik bulunmaktadır. Satışı yapılan ev …… ada ……. parsel üzerinde kalmış ve kat irtifakı tesis edilmiştir.
  2. Davalı, zaman içinde müvekkilimle aralarında yaşanan anlaşmazlık ve olaylar neticesinde, …. ada …. ve ….. parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi yönünde ……Sulh Hukuk Mahkemesinin …../….. Esas sayılı dosyasında dava açmıştır. Dava halen derdesttir.
  3. Söz konusu izale-i şüyu dosyasında, yapılan keşif sırasında, bilirkişiler taşınmazların bedelini muhtesat ile birlikte tespit etmişlerdir. Ancak, hisseler oranında yapılan tespitler, mülkiyeti müvekkilime ait olan muhtesatıda kapsadığı için, mülkiyetin tespiti davası açma zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki; müvekkilim davalıya sadece bir daire satmış ve dairenin bedelini tahsil etmiştir. Daire dışında taşınmaz üzerinde bulunan hiçbir muhtesata ilişkin satış yapmamış ve bedel tahsil etmemiştir. Zaten davalı söz konusu muhtesatın ilgili taşınmazlar içinde kaldığını keşif sırasında öğrenmiştir.
  4. ………Sulh Hukuk Mahkemesinin ……/…… Esas sayılı dosyasında yapılan keşif neticesinde,……. ada ……parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunduğu tespit edilen, …. adet ağaç (davalının hissesine düşen bedel: ……Türk Lirası), …parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunduğu tespit edilen ….. adet ağaç, havuz, istinat duvarı ve tek katlı binanın (davalının hissesine düşen toplam bedel: ……Türk lirası) mülkiyeti müvekkilime ait olup, davalının hiçbir şekilde talep hakkı bulunmamaktadır.
  5. Yukarıda açıklandığı üzere müvekkilim davalıya sadece daire satmış ve bedelini tahsil etmiştir. Davalı tamamen kötü niyetle hareket etmek suretiyle, mülkiyetinin müvekkilime ait olduğu konusunda şüphe bulunmayan muhtesata ilişkin olarak hissesi oranında talepte bulunmaktadır. Davalının haksız talebi karşısında iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  ….. Sulh Hukuk Mahkemesinin …../…. Esas sayılı dosyası, tanık, keşif, tapu kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 106 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulüne;

……….. İli, ……… İlçesi, …….. ada ……. parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunan, …. adet ağacın, tek katlı binanın, havuzun ve istinat duvarının mülkiyetinin müvekkilime ait olduğunun tespitine,

Yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek: Bilirkişi raporları ve Vekâletname.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat