Açık Poliçe Nedir?

Mühür Bozma Suçu

KAMUSAL YETKİYİ KULLANAN BİR MAKAM TARAFINDAN KONULMUŞ MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN BULUNMADIĞI – SANIĞA YÜKLENEN MÜHÜR BOZMA SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 1494
Karar: 2016 / 4673
Karar Tarihi: 25.05.2016

ÖZET: Suça konu mühürleme tutanağını düzenleyen ….. Elektrik Dağıtım A.Ş’nin, mühürleme tarihinden önce …..tarihinde özelleştirildiği ve özel hukuk tüzel kişisi olarak kamusal yetki kullanma hakkı olmadığından, Anayasa ve Kanuna dayalı kamusal yetkiyi kullanan bir makam tarafından konulmuş mühürleme işleminin bulunmaması nedeniyle, sanığa yüklenen “mühür bozma” suçunun unsurları oluşmayacağından, sanığın savunması alınmadan beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmeyerek tebliğnamedeki bu hususa ilişen bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. Yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 203) (5271 S. K. m. 193) (YCGK 20.10.2009 T. 2009/11-89 E. 2009/243 K.)

Dava ve Karar: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.10.2009 tarih, 2009/11-89 Esas ve 2009/243 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere; 5271 sayılı Ceza Yargılaması Yasasının, “sanığın duruşmada hazır bulunmaması” başlığını taşıyan 193. maddesine, 01.06.2005 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5353 sayılı Yasa ile eklenen 2. fıkrası gerekçesinde, “sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa dahi dava gıyabında bitirilebilir. Böylece sanığın lehine bir düzenleme getirilmiş ve gereksiz yere davanın uzaması önlenmek istenmiştir” şeklinde açıklanmış olup, maddenin değişiklik gerekçesinde de belirtildiği üzere, sanık hakkında, mahkumiyet dışında bir karar verileceği hallerde, davanın gereksiz yere uzamaması için sorgusu yapılmadan da davanın bitirilmesi olanaklı hale gelmiştir. Somut olayda; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Dairemize gönderilen …. tarih ve ….. sayılı cevabi yazı uyarınca, suça konu mühürleme tutanağını düzenleyen ….. Elektrik Dağıtım A.Ş’nin, mühürleme tarihinden önce …..tarihinde özelleştirildiği ve özel hukuk tüzel kişisi olarak kamusal yetki kullanma hakkı olmadığından, Anayasa ve Kanuna dayalı kamusal yetkiyi kullanan bir makam tarafından konulmuş mühürleme işleminin bulunmaması nedeniyle, sanığa yüklenen “mühür bozma” suçunun unsurları oluşmayacağından, sanığın savunması alınmadan beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmeyerek tebliğnamedeki bu hususa ilişen bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Sonuç: Yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 25.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat