İnfazın Temel Amacı Nedir?

MOTORLU ARAÇLAR KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir taraftan; ….. San. ve Tic. Ltd. Şti. (aşağıda kısaca “….. Taşımacılık” anılacaktır) ile ….. adresinde mukim ….. San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle KİRACI olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde bir anlaşma akdedilmiştir.

2- Amaç

Sözleşmenin amacı ….. TAŞIMACILIK’ın, KİRACI’ya işbu kira sözleşmelinin 3.maddede dökümü bulunan araçların kira sözleşmesinde belirtilen süre boyunca KİRACFNIN iştigal konusu doğrultusunda kullanılması üzere kiraya verilmesidir.

3- Teknik ve Özel Şartlar

1-  Kiraya verilen araçlar (Madde 3’te dökümü bulunan) ‘O’ Km olup (yeni araç) T.C Trafik Kanunlarının gerektirdiği aşağıda dökümü bulunan teçhizatlara sahip şekilde KİRACI’ya teslim edilmiştir. Bu teçhizatların korunması ve bakımı kiracıya ait olup çalınma ve kaybolmasından KİRACI sorumludur.

Teçhizat Dökümü;

  1. a) İlk yardım çantası,
  2. b) Yedek jant ve yastığı,
  3. c) Kriko ve takım çantası,
  4. d) Yangın söndürücü.

2-  Araçların full kaskosu ….. TAŞIMACILIK tarafından yapılarak araçlar KİRACI’nın belirttiği adrese teslim edilecektir.

3-  Araçların, ilgili mevzuatta öngörülenin dışında kullanılması ve kullandırılmasının doğuracağı her türlü maddi ve manevi zararların tümünü KİRACI, ….. TAŞIMACILIK’a ödeyecektir (örneğin, alkol veya uyuşturucu etkisi altında ya da ehliyetsiz araç kullanımı). KİRACI kiraladığı araçları şirket personeli ve bu personelin 1.Dereceden akrabası dışında başka kimseye kullandıramaz.

4-  Üçüncü şahıslardan gelebilecek tazminat talepleriyle ilgili olarak ….. TAŞIMACILIK sorumlu olacaktır. Ayrıca mali mesuliyet, ferdi kaza, kasko gibi ilgili mevzuatta öngörülmüş tüm sigortalan yaptıracaktır.

5-  Kiralamaya konu araçlardan herhangi birisinin kazaya karışması, arızalanması, çalınması veya periyodik bakımının yapılması gibi, 3 günden uzun süren durumlarda 2 günde, ….. TAŞIMACILIK, KİRACI’ya bedelsiz olarak markası ….. TAŞIMACILIK tarafından tespit olunan ve kiralanan aracın muadili olan bir ikame/yedek araç tahsis etmeyi kabul eder. KİRACI kaza, çalınma gibi durumlarda acil resmi raporları (kaza tutanağı, polis raporu, alkol raporu, vs.) 3 gün içinde ….. TAŞIMACILIK’a ibraz etmek zorundadır.

6-  Araç lastikleri, tüm masrafları ….. TAŞIMACILIK’a ait olmak üzere her 50.000 km’de değiştirilecektir. KİRACI’nın kar lastiği talebi bedeli mukabil karşılanacak ve eski lastiklerin depolanması ….. TAŞIMACILIK israfından sağlanacaktır.

7-  Araçların 10.000 km ve katlarındaki her türlü periyodik ve mekanik bakımları ….. TAŞIMACILIK tarafından yapılacaktır (yağ değişimi dahil). Araçların belirtilen kilometrelerde bakımlarının yapılması amacı ile, KİRACI araç ilgili kilometreye geldiğinde ….. TAŞIMACILIK’a 2 iş günü önceden haber verecek ve araçların bakımlarının kullanıldığı şehirlerde en yakın yetkili servislerde yapılması sağlanacaktır.

8-  Sözleşme süresince KİRACI’nın kullandığı araçlarla ilgili sürücüden kaynaklanan OGS ve her türlü trafik cezalan ve faizler KİRACI tarafından ödenecektir. Sözlmeşme bitim tarihinden sonra ortaya çıkabilecek sözleşme süresi içinde işlemiş tüm ceza ve faizlerden KİRACI sorumlu olup ….. TAŞIMACILIK’ın, KİRACI’ya rücu etme hakkı saklıdır.

9-  Kullanım hatası ile oluşacak arızaların tamirinin zamanında yaptırılmaması veya geciktirilmesi ya da maddi hasar, dikkatsizlik ve kötü kullanımdan kaynaklanacak debriyaj, motor, egzoz, katalizatör, kartel hasan, döşeme ve diğer aksamlara zarar verilmesi veya teslim edilen teçhizatın (2.1), yedek anahtarın kaybı veya kullanılmayacak hale gelmesi nedeni ile ortaya çıkan zarar ve ziyan KİRACI tarafından karşılanır.

10-            Kiralanan araçlar ….. TAŞIMACILIK’ın bilgi ve onayı olmadan yurtdışına çıkarılamaz.

11-            KİRACI işbu sözleşme ile kiraladığı araçları 3. kişilere kiralayamaz, ödünç olarak kullandıramaz ve teminat olarak gösteremez.

12-            KİRACI işbu sözleşmenin bitiminde aracı çalışır ve hasarsız bir şekilde teslim etmek ile yükümlüdür.

13-            KİRACI, aracın marka ye modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı) ve aracı amacı dışında kalan (ofrroad, ralli) yer ve yollarda olağandışı kullanamaz.

14-            KİRACI, araçları kullandığı süre içinde, araçlara tanıtıcı yazı ve logolarını boya ile yazabilir veya yapıştırma yapıştırabilir. Kira sözleşmesi sonunda KİRACI aracı orijinal renginde ve logo yapıştırmaları çıkarılmış ve temizlenmiş olarak teslim etmekle yükümlüdür. Araca yapıştırılan logo ve yazıların ilan ve reklam vergileri tamamen KİRACI tarafından ödenir. Söz konusu vergi ve cezalar ….. TAŞIMACILIK’a rücu edilemez.

15-            Kiraya verilen aracın şoförü KİRACI tarafında temin edilecek olup, personel giderleri (aylık ücret, sigorta primleri, tazminat vb) KİRACI tarafından karşılanacaktır.

4- Kiraya Verilen Araçların Dökümü

Araç Dökümleri Sözleşme ekindedir (EK 1).

5- Kira Süresi

Kira süresi 36 ay olup bu sürede taraflarca yazılı ek bir antlaşma olmadığı takdirde sözleşmede belirlenen kira bitim tarihinde hiçbir ihbar olmaksızın sözleşme süresi sona erer. Sözleşme KİRACI tarafından l ay önceden ihbar edilmek şartıyla her zaman feshedilebilir.

6- Kira Başlangıç Tarihi

Araç Teslim Tutanaklarında Belirtilen Tarih.

7- Kira Bitim Tarihi

Araç Teslim tarihinden itibaren 36 aydır.

8- Kira Tutarlarının Faturalanması ve Ödeme Şekli

1-  Sözleşme içerisinde TL (Türk Lirası) bazında aylık kira bedeli belirlenmiş tutarlar + KDV’dir. Kira bedeli aracın teslimine müteakiben faturanın KİRACI’ya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenir.

2-  Kira tutarı, sözleşmenin başladığı tarihten itibaren her ayın başında fatura edilecektir.

3-  ….. TAŞIMACILIK işbu sözleşmeden doğacak hak ve alacakları herhangi bir bankaya veya finans kurumuna temlik edebilir. Bu durumda KİRACI banka veya finans kurumuna bu temlik ile ilgili teyit yazısı verecek, KİRACI’nın bankaya veya finans kurumuna yapacağı ödemeler ….. TAŞIMACILIK’a yapılmış sayılacak ve KİRACI borcundan kurtulacaktır.

4-  Kira bedeli taraflarca yazılı mutabakata varılması halinde değiştirilebilir.

5-  KİRACI kira sözleşmesi boyunca 5 defa temerrüde düştüğü takdirde ….. TAŞIMACILIK bu sözleşmeyi 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla feshedebilir.

6-  İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi ….. TAŞIMACILIK tarafından ödenir.

9- Kira Sözleşmesinin Taraflarca Tek Taraflı Fesih Hakkı

Taraflardan herhangi biri sözleşme bitim tarihinden önce sözleşmenin feshini veya hizmetin durdurulmasını isterse;

….. TAŞIMACILIK, sözleşmesinin süresi boyunca sözleşmedeki şartlar dışında kalan sebeplerle sözleşmeyi tek taraflı feshederse, KİRACI’nın sözleşme bitim tarihine kadar üçüncü kişilerden kiralayacağı aynı nitelikteki hizmetlere ödemek zorunda kalacağı farkın tamamını KİRACI’ya ödemekle yükümlüdür.

10- İhtilaf

Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. .. / .. / ….

… Taşımacılık                                                    Kiracı

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat