KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MOTORLU ARAÇ REHNİ SÖZLEŞMESİ

REHİN VEREN: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tel: …………………………….. Faks: ……………………………..

(İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca REHİN VEREN olarak anılacaktır).

REHİN ALAN: … FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

(İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca … olarak anılacaktır).

KONU: REHİN VEREN ile … FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. arasında aşağıda belirtilen şart ve esaslarla motorlu araç Rehni Sözleşmesi akdidir.

ŞART VE ESASLAR:

1- Rehin veren, ………………………………………………………………………………………….;

… FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’ye karşı, Finansal Kiralama Sözleşmeleri, ek ve tadilleri ile garanti sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerden gerek asaleten gerekse kefaleten doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlarının ve/veya…………………………………………..’nın tüm borçlarının, bu kapsamda kira bedelleri ile Finansal Kiralamaya konu mal’ın sigorta prim borçları ve bunların arttırım farkları ile temerrüt faizleri, gider vergileri, fon, komisyon ve masrafları ile arttrırm farkları, …’ye karşı imzaladıkları/imzalayacakları ve/veya ……………………………………………………………………………..’nın imzaladığı/imzalayacağı adi ve müteselsil kefaletlerden ve diğer her türlü sözleşmelerden, …’ye herhangi bir kişi tarafından teminata, verilen/verilecek olan ve kendilerinin ve/veya …………………………………………….’nın borçlu veya cirantası bulunduğu yahut teminat/temlik cirosu ile verdikleri kambiyo senetlerinden, bu senetlerin ödenmemesinden doğmuş ve/veya doğacak borçlardan, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, kanun gibi diğer her türlü sebeplerden …’ye karşı doğmuş/doğacak tüm borçlarının ve/veya …………………………..

……………………………………….’nın, tüm borçlarının teminatını teşkil etmek ve her türlü … alacağının tamamen tahsil ve tasfiyesine kadar devam etmek üzere, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden ek listede ayrıntılı dökümü belirtilen toplam ………………… TL (Yalnız …………….. Türk Lirası değerli motorlu aracı satılarak nakde tahvil olunacağı gündeki satış bedeli üzerinden …’ye süresiz olarak rehnettiğini Gayrı kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

2- İşbu rehin, …’ye olan borcun ana para kısmı ile ayrıca bu borca yürütülmek ve ilave edilmek üzere doğmuş/doğacak akdi faiz, akdi temerrüt faizi ki bu faizler TTK. 9 ve 1461 md. lerine göre artabilme kaydı ile ve bu faiz oranları ileride arttırıldığı takdirde artmış en yüksek faiz oranı uygulanmak ve faizin 3 er aylık devreler halinde hesaplanıp borca eklenmesi suretiyle yürütülecektir ve ayrıca bu meblağa ilaveten gider vergisi, KKDF, BSMV, komisyon, sigorta ücretleri ile diğer her türlü masrafları ve alacağın tahsili için yasal takibata geçildiğinde yapılacak icra ve yargılama masrafları, %10 vekâlet ücreti ve tarflarca borçluya aidiyeti kabul edilen cezaevleri harcı, tellaliye resmini de kapsamaktadır.

3– Rehin veren,

İşbu motorlu araçların,

Yasal malik ve hamili olduğunu,

İstihkak iddiası, haciz, tedbir, rehin, ödemeden men/iptal kararı v.b. kısıtlamalara konu teşkil etmediklerini,

Bu yolda vaki olabilecek tüm iddia ve kararlara karşı tüm sorumluluğu üstlendiğini ve …’nin bu nedenle oluşabilecek tüm zararlarını karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- İşbu rehne konu motorlu araçlar …’ye fiilen tevdi ve teslim edilmiştir.

5- … işbu motorlu araçlari, hiçbir sorumluluk altına girmeden, uygun bulması kaydıyla Rehin verenin istemi üzerine veya Re’sen, Rehin verene hiçbir bilgi vermeye gerek olmadan dilediği zaman, şekil ve bedelle satmaya, bedellerini ahzu kabza, başka motorlu araçlar satın almaya, başka motorlu araçlar ile değiştirmeye tam yetkilidir.

Rehin veren, işbu hususlar ile bu suretle edinilen yeni motorlu araçların …’ye işbu sözleşme kapsamında rehinli olacağını ve …’yi her türlü sorumluluktan gayrı kabili rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- …’nin, alacağı muaccel olsun veya olmasın, Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçme zorunluluğu olmadan ve Rehin verene bir ihbarda bulunmaksızın, rehinli motorlu araçları hiçbir kurala tabi olmaksızın re’sen dilediği zaman, biçim ve şartlarla dilediği bedelle satıp nakde tahvil ederek bedelini tahsil ve ahzu kabz ile doğrudan alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu işleme hiçbir itiraz ve iddiada bulunmayacağını rehin veren peşinen gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

İşbu rehinli motorlu araçların satışı sonucu elde edilen meblağ …’nın alacağını karşılamadığı takdirde …’nın bakiye alacağı için Rehin veren ve kefillerine genel hükümlere göre yasal takip yapma hakkı saklıdır.

7- Rehin veren, işbu rehne konu motorlu araçlarde meydana gelebilecek değer düşmelerinden …’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını, bu nedenle …’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, …’nın istemi halinde teminatta meydana gelen eksilmeyi 10 gün içinde tamamlamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

8- İşbu rehnin tesisi, rehin alacaklısı …’nın Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçme ve rehin açığı belgesi almasına lüzum olmaksızın borçlular hakkında haciz ve iflas yolu ile takip yapabilme hakkını engellemez. Rehin veren bu hususu beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Rehin veren, Bu rehin muamelesinden dolayı … ile Rehin veren arasında çıkabilecek ihtilaflarda, … kayıt ve defterlerinin Bilgisayar kayıtlarının, fax mesaj örneklerinin esas olacağını, bu kayıtlar münderecatını aynen kabul ettiğini, HUMK 287. md. uyarınca geçerli, kesin ve yegane delil olacağını bunlara karşılık her türlü itiraz ve def’i hakkından ve dava halinde …’nın defter ve bilgisayar kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu rehnin teminatını teşkil ettiği işleme ilişkin olarak imzalanan Sözleşmeler, ekleri ve Taahhütnameler hükümlerinin uygulanmasını ve bu hükümleri aynen kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

10- … işbu rehin sözleşmesini ve Rehni ilgililerine bildirmeye ve trafik müdürlüğü ile ruhsatnamesine kaydettirmeye, satılamaz kaydı şerhine işbu sözleşmenin öngördüğü işlemleri yapmaya münferiden yetkilidir.

11- Tarafların yukarıda belirtilen adresleri kanuni ikametgahları olup bu adreslere yapılacak tebligatlar şahıslarına yapılmış kabul edilir.

12- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda …………………………………. Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

13- İşbu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza olunduktan sonra hıfzedilmek üzere Banka’ya tevdi edilmiştir.

Rehin Alan                                                  Rehin Veren

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat