KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MUHASEBE SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme tarafları Serbest Muhasebeci ………. ve ……….’dir. Sözleşmede ………. meslek mensubu olarak, ………. ise müşteri olarak anılacaktır.

2- Meslek mensubu tarafından yapılacak işler; müşterinin Muhasebe kayıtlarını tutmak ve beyannameleri tanzim etmektir.

3- Bu iş karşılığı olarak müşteri, meslek mensubuna yıllık ………. TL ücret ödeyecektir.

4- Meslek Mensubu; Sözleşmede anılan işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde yerine getirecektir.

5- Müşteri, meslek mensubunun yazılı olurunu almadan bu işleri başkasına yaptırmayacaktır. Tersine davranması halinde meslek mensubuna ücretin tamamını ödeyecektir.

6- Meslek Mensubunun; Müşteriye karşı sorumluluğu, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak üzere mesleki kusuru ile sınırlıdır. Müşteri tarafından iletilen her türlü belge gerek şeklen ve gerekse içerik itibarıyla gerçek ve doğru olarak kabul edilecektir. Müşteri tarafından verilen belgelerin gerçek dışı olması durumunda sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Müşteri; ticari defterlere, mali tablolara, beyannamelere yansıması gereken her türlü belge ve bilgileri Meslek Mensubuna tam ve doğru olarak yansıtmakla yükümlüdür. Zira Meslek Mensubu, kendisine iletilmeyen veya eksik iletilen yahut yanlış iletilen her türlü bilgi ve belgeden sorumlu tutulamaz.

7- Müşteri, Meslek Mensubunun, kayıtlara esas aldığı belgelerin doğru ve gerçek olmamasından, maddi ve/veya şekli kayıplar içermesinden yahut idarece kabul edilmemesinden veya Müşterinin bu sözleşmedeki her türlü yükümlülüklerden, her derecedeki kusurundan dolayı, karşılaşacağı her türlü mali yükümlülüğü (vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlülükleri ile bunların cezaları ve zam, faiz gibi fer’ilerini) derhal karşılamakla yükümlüdür.

8- Vergi idaresi tarafından; Müşteri aleyhine hukuki, idari veya cezai takibat yapılması halinde, Müşteri durumu derhal meslek mensubuna bildirmekle yükümlüdür.

9- Meslek Mensubunun, bu sözleşme dolayısıyla ve/veya müteselsil sorumlu sıfatı ile vergi idaresine karşı yapacağı veya yapmak zorunda kaldığı her türlü ödeme, her hangi bir ihtar veya ilama gerek olmaksızın, ilk bildirimden itibaren 7 gün içerisinde müşteri tarafından meslek mensubuna ödenecektir.

10- Meslek Mensubunun, Müşterinin kusuru veya bu sözleşmeye aykırı davranışları dolayısıyla müteselsilen sorumlu tutulduğu hallerde, Meslek Mensubunun kendini savunmak ü/ere bir Avukat tutması halinde, Avukat ücreti iş sahibi tarafından karşılanır.

11- İş sahibi adres değişikliklerini 3 iş günü içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşmayan bildirimlerde meslek mensubu sorumlu tutulamaz.

12- İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda ………. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. …/…/….

Serbest Muhasebeci                                           Müşteri

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat