Mirastan Yoksunluk Nedir? Kişi Nasıl Mirastan Yoksun Bırakılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Mirastan Yoksunluk Nedir? Kişi Nasıl Mirastan Yoksun Bırakılır?

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 578.- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler.

 1. Mirasbırakam kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
 2. Mirasbırakam kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
 3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir ta­sarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
 4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar.

Altsoya etkisi

MADDE 579.- Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler. Miras­tan yoksun olanın altsoyu, mirasbırakandan Önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.

MADDE 580.- Mirasçı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mi­rasa ehil olarak sağ olmak şarttır.

Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına kalır.

MADDE 581.- Vasiyet alacaklısı olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.

Vasiyet alacaklısı mirasbırakandan önce ölmüş ise, tasarruftan aksi an­laşılmadıkça, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü, vasiyet yükümlüsünün ya­rarına ortadan kalkar.

MADDE 582.- Cenin, sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur. Ölü doğan çocuk mirasçı olamaz.

MADDE 583.- Mirasın açıldığı anda henüz var olmayan bir kimseye artmirasçı veya art vasiyet alacaklısı olarak, tereke veya tereke malı bırakılabilir.

Mirasbırakan tarafından önmirasçt atanmamışsa, yasal mirasçı, önmi-rasçı sayılır.

Açıklama

Yeni Medeni Yasanın 578’inci maddesinde mirastan yoksunluk nedenleri sayılmıştır. Kaldırılan Medeni Yasada mirastan ıskat deyimi yer almıştı. Yeni Yasanın sözü edilen maddesine göre, mirastan yoksunluk nedenleri;

 1. Mirasbırakanı kasıtlı olarak ve hukuka aykırı biçimde öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek,
 2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli biçimde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirmek,
 3. Mirasbırakanm ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya bu tasarruftan dönmesini,
 4. Aldatma,
 5. Zorlama,
 6. Korkutma yoluyla sağlamak ve engellemek.
 7. Mirasbırakanm artık yeniden yapamayacağı bir durum ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldırmak veya bozmaktır.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanm affıyla ortadan kalkacaktır.

Mirastan yoksunluk, yalnız yoksun olanı etkiler, yoksun olanın altsoyu (çocukları)’nu etkilemez. Onlar mirasbırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olacaklardır.

Mirasçı olabilmek için mirasbırakanm ölümü anında mirasa ehil olarak sağ bulunmak gerekir. Mirasın açıldığı anda sağ olan mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına geçecektir. Aynı biçimde vasiyet alacaklısı ola­bilmek için de, mirasbırakanm ölümü anında mirasa ehil olmak, sağ olmak gere­kir. Vasiyet alacaklısı, mirasbırakandan önce ölmüşse, vasiyeti yerine getirme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. (Vasiyetçinin lehine olarak)

Cenin sağ doğmak koşuluyla mirasçı olacaktır. Ölü doğan çocuğun mirasçılığı yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat