T.C.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/18957

Karar No:2014/16019

Davacılar vekili, davacılardan Ş.S.D’nin oğlu, diğer davacı H.F.D’nın kardeşi olan miras bırakan M.D.’nin 06.06.2007 tarihinde vefat ettiğini, terekesinin borca batık olduğunu, terekenin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen REDDİNE karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı SGK Başkanlığı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Somut olayda, miras bırakan M.D.’nin 06.06.2007 tarihinde vefat ettiği, muristen intikal eden mirasın Kadıköy 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/831 Esas ve 2007/757 Karar sayılı ilamı ile en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunmuş olduğu, ve kararın kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir. (TMK. m.612/1-2) Davacılar, mirasbırakanın anne ve kardeşidir. Miras bırakanın Mefharet’in mirası en yakın mirasçılarının tamamı tarafından reddedilmiş olup; davacılar mirasçı olmadıklarından mirasla ilgili hak ve borçları yoktur. Yasa gereği kendiliğinden tasfiye aşamasına gelmiş mirasta davacıların dava açmakta hukuki yararı ve aktif dava ehliyeti bulunmamaktadır. İsteğin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle usul ve yasa hükümlerine aykırı bulunan yerel mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.’nun 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 388/4. (HMK.m297/ç) ve HUMK’un 440/1 maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 15.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat