T.C

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2015/3966

KARAR NO: 2015/4453

KARAR TARİHİ. 12.03.2015

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı banka tarafından, aleyhine vekalet ücreti ve yargılama gideri hükmedilmesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın eşin dava konusu taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması isteminin kabulüne ilişkin ilk hüküm, davalı T…nın temyizi üzerine yapılan inceleme sonucunda Dairemizin 07.11.2013 günlü ilamı ile onanmış, taşınmaz üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin bölüm yönünden ise bozulmuştur. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, bozma kapsamı dışında kalan yönlerden önceki verilen hüküm kesinleşmiştir. O halde, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi verilmesi talebi yönünden, davacı kadın eş yararına yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HMUK m. 438/7)

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm bölümünün aile konutu şerhi verilmesi davası yönünden vekalet ücretinin düzenlendiği 3. numaralı bendi ile yargılama giderlerinin düzenlendiği 6 numaralı bendinin hükümden tamamen çıkartılmasına, hükmün temyize konu bu bölümlerinin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.03.2015

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.