Mirasın Hükmen Reddi Davası

0
53

MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI

MİRAS BIRAKANIN VEFATINDAN SONRA MİRAS BIRAKANA AİT ŞİRKET HİSSELERİNİN MİRASÇILARA DEVREDİLDİĞİ – TEREKE İŞLEMLERİNE KARIŞILIP MAL EDİNİLDİĞİNDEN MİRASIN HÜKMEN REDDİNİN İSTENEMEYECEĞİ – DAVANIN REDDİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
14.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 5017
Karar: 2017 / 1712
Karar Tarihi: 06.03.2017

ÖZET: Miras bırakanın vefatından sonra miras bırakana ait şirket hisseleri mirasçılara devredilmiş olduğundan tereke işlemlerine karışılıp mal edinildiğinden mirasın hükmen reddi istenemez. Davacılar tereke mallarını kendilerine maletmiş (mirası benimsemiş) ve ret hakkından yoksun kalmışlardır. Öyleyse davanın reddine karar verilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 610)
Dava: Davacılar tarafından, davalılar aleyhine 09.04.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 15.12.2015 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Karar: Dava, mirasın hükmen reddinin tespiti talebine ilişkindir.
Davacılar, miras bırakan …’nin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddine karar verilmesini istemişlerdir.
Davalılar, davanın reddi gerektiğini bildirmişlerdir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir.
Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez (TMK.md.610/2).
Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca somut olaya gelince;
… Ticaret Sicil Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih ve 56098 sayılı yazısına ekli 06.12.2010 tarih ve 7701 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde “Şirket ortaklarından …’nin 31.01.2007 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 1.300,00 TL’nin T.C. … 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.03.2007 tarih 2007/233 Esas, 2007/143 Karar nolu veraset ilamı gereğince 325,00 TL’si varislerden T.C. uyruklu … İli … İlçesi, … Mah. … … Sk. No: 8 D: 4 adresinde ikamet eden … …’ye, 475,00 TL’si varislerden T.C. uyruklu … İli … İlçesi, … Mah. … … Sk. N.8 D.4 adresinde ikamet eden …’ye intikal etmiştir, 475,00 TL’si varislerden T.C. uyruklu … İli … İlçesi, … Mah. … … Sk. N.8 D.4 adresinde ikamet eden …’ye intikal etmiştir, kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.” şeklinde yer alan ifadelerden anlaşıldığı üzere; miras bırakan …’nin vefatından sonra 26.10.2010 tarihinde miras bırakana ait şirket hisseleri mirasçılara devredilmiş olduğundan Türk Medeni Kanunu madde 610 uyarınca tereke işlemlerine karışılıp mal edinildiğinden mirasın hükmen reddi istenemez. Davacılar Türk Medeni Kanununun 610/2. maddesi anlamında, tereke mallarını kendilerine maletmiş (mirası benimsemiş) ve ret hakkından yoksun kalmışlardır. Öyleyse davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...