MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ

EVLATLIK VE ALTSOYU EVLAT EDİNENE KAN HISIMI GİBİ MİRASÇI OLACAĞI – EVLATLIĞIN DAHA ÖNCE VEFAT ETMİŞ OLMASININ ONUN ALTSOYUNUN EVLAT EDİNENİN MİRASÇISI OLMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
14.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 5616
Karar: 2016 / 52
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olacağından evlatlığın daha önce vefat etmiş olması onun altsoyunun evlat edinenin mirasçısı olmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle muris ……….’ün yasal mirasçısı konumunda bulunan …’ün davacı sıfatı bulunduğu gözetilerek davanın esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

(4721 S. K. m. 500, 598)
Dava ve Karar: Davacı tarafından, davalılar aleyhine 20.09.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 11.11.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:
Dava, mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, 18.03.1986 tarihinde vefat eden muris ……….’ün evlatlığının çocuğu olan davacının babası ………..’ün 16.08.1974 tarihinde yani evlat edinenden önce vefat ettiği, evlatlığın mirasçısının evlat edinenin mirasçısı olmadığı gibi mahkemelerden alınmış bir yetki belgesi de bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmü, davacı temyiz etmiştir.
Davacı, muris ……….’ün evlatlığı olan ………..’ün çocuğudur. Muris ………. 18.03.1986 tarihinde, evlatlığı olan ……….. ise 16.08.1974 tarihinde yani muristen önce vefat etmiştir. TMK’nın 500. maddesi gereğince; evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olacağından evlatlığın daha önce vefat etmiş olması onun altsoyunun evlat edinenin mirasçısı olmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle muris ……….’ün yasal mirasçısı konumunda bulunan …’ün davacı sıfatı bulunduğu gözetilerek davanın esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat