KAMU KURUM VEYA KURULUŞLARININ İHALESİNE FESAT KARIŞTIRMA

OLAY TARİHİNDE ŞİRKETİN VERGİ BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI – MİKTARI VE ÖDEME TARİHLERİNE NAZARAN SANIKLARIN BUNU BİLİP BİLMEDİKLERİ ARAŞTIRILDIKTAN SONRA HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2013 / 15563
Karar: 2016 / 17
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Suç kasıtlarının belirlenmesi bakımından olay tarihinde şirketin vergi borcunun bulunup bulunmadığı, miktarı ve ödeme tarihlerine nazaran sanıkların bunu bilip bilmedikleri araştırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği dikkate alınmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararları verilmesi kanuna aykırıdır.

(5237 S. K. m. 235)
Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanık … hakkında kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;
Sanığın, ihaleye katılımı sırasında sahte belge kullanılan …İnş. Ltd. Şirketinin işçisi olup temsil ve imza yetkisinin olmadığı ve diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine dair delil de bulunmadığı anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanıklar … ve … hakkında verilen beraat hükümlerinin incelenmesine gelince;
….İnş. Ltd. Şirketinin ortağı olan sanık …’ın … Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünden şirketin vergi borcu olduğu halde, böyle bir borcun bulunmadığına dair aldığı belge ile diğer sanık …’ın … … İç Tedarik Bölge Başkanlığının 09/05/2007 tarihinde açık ihale usulü ile yaptığı kömür ihalesine katıldığı ve sözü edilen belgeyi kullanmasına bağlı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren … firmasının ihaleyi kazandığı ve şirket tarafından edim yerine getirilerek kurum tarafından sözleşme bedelinin ödendiği anlaşılmış ise de, atılı TCK’nın 235/2-a-2. maddesinde düzenlenen “ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak” eyleminin ihale sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri tarafından işlenebilen özgü suçlardan olduğu ve bunlar hakkında dava açılmadığı, gerçeğe aykırı düzenlenmiş belge ile ihaleye katılma fiilinin sübutu halinde sahtecilik suçunu oluşturacağı ve sanıkların savunmaları da gözetilerek, suç kasıtlarının belirlenmesi bakımından olay tarihinde şirketin vergi borcunun bulunup bulunmadığı, miktarı ve ödeme tarihlerine nazaran sanıkların bunu bilip bilmedikleri araştırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği dikkate alınmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,
Kabule göre de;
Hükümlerde CMK’nın 223/2-c maddesine yer verilmeyerek aynı Kanunun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat