Mirasçıların Paylaşmayı İsteme Hakkı

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mirasçıların Paylaşmayı İsteme Hakkı

MADDE 642- Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını iste­yebilir.

Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir miras­çıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların de­ğerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya terekenin değe­rini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hâkimi, mirasçılardan birinin istemi üzerine bu malın veya terekenin paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya yasa gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir.

Her mirasçı, kalıttaki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla pay­laştırılmasına karar verilmesini sulh hukuk mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılar­dan birinin istemi üzerine yargıç kalıtın tamamını ve kalıttaki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleş­tirme sağlanır.

Paylaşmanın derhâl yapılması, paylaşım konusu malın veya kalıtın değerini önemli ölçüde azaltacaksa; sulh hukuk yargıcı, mirasçılardan birin istemi üzerine bu malın veya kalıtın paylaşılmasının ertelenmesine karar verebilir.

*Kalıttaki haklar ve borçlar taksime kadar ortak kalır. (MY.640)

*Paylaşma istemi, hukuki bir işlemle ençok on yıl süre ile sınırlandırılabilir. (MY.698)

*Mirasbırakan taksimin bir süre geciktirilmesini isteyebilir. (MY.647)

*Mirasçılar arasında cenin varsa taksim doğuma kadar ertelenir. (643)

*Mirasçılardan birinni karşı koymasıyla bütünlük oluşturan eşya birbirinden ayrılmaz. (MY.653)

*Yargıç, mirasçılardan birinin isteği üzerine taksiminin hemen yapılması ha­linde malın kıymetinde bir azalma meydana gelecekse taksimi erteleyebilir.

*Kalıtın ekonomik bütünlüğü için tarımsal işletme, istek üzerin işletmeye muktedir birine tahsis edilir.

*Mirasçılar arasında ortaklığın devamı konusunda bir sözleşme yok ise mi­rasçılardan herbiri dilediği zaman kalıtın paylaştırılmasını isteyebilir. (MY.698)

*Mirasbırakanın kişisel yeteneği ile ilgili şiir yazması, beste, güfte, tablo yap­ması ile ilgili yapılan sözleşme borçlarından mirasçılar sorumlu değildir.

*213 sayılı Vergi Usu; Yasasının 12. maddesi gereği mirasçılar miras payları oranında sorumludur. Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Yasanın 7.maddesinde aynı paraleldedir.

*Hazine kendisine intikal eden kalıt borcu kadar sorumludur.

*Mirasçılardan biri borç ödemekten aciz ise diğer mirasçılar haklarının ko­runması için yargıçtan gerekli olanların alınmasını isteyebilirler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat