Miras ortaklığı

MADDE 640- Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçme­siyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borç­ları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan do­ğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üze­rinde birlikte tasarruf ederler.

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına pay­laşmaya kadar bir temsilci atayabilir.

Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır.

Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine diğer miras­çılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler.

Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşma­ya kadar, mirasçılar arasında kalıttaki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Mirasçılar kalıta elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya yasadan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, kalıta ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler.

Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh hukuk mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.

Mirasçılardan her biri, kalıttaki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan ko­rumadan mirasçıların hepsi yararlanır.

Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine diğer miras­çılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin, gecikmeksizin alınmasını sulh hukuk mahkemesinden isteyebilirler.

*Mirasçılar kalıt mallarda küçük tamirat ve basit idari işlemleri yapabilirler.

*Mirasçılar otomobil, televizyon, kamera,  bisiklet, video, kondisyon aleti

vb.şeyleri birlikte kullanabilirler.

*Mirasçılar çiftlik, tarla, bahçeden meyve, sebze vb.toplayabilirler. Yalnızca bu işlemi tek mirasçı yapamaz elbirliği ile kullanmak gerekir.

*Mirasçılardan bir kısmı kalıt malı hakimiyete altına alarak el korsa bu takdir­de aleyhine dava açılabileceği gibi gerekirse dava acıtmayarak paylaşma sırasında kullanmanın karşılığı para miras payından indirilir.

*Mirasçılar kalıt mallardaki hukuki işlemleri oybirliği ile yaparlar. Tek başları­na sözleşmeler yapamazlar. Sulh olamazlar.

*Mirasçılar birbirleri aleyhine tek başına dava açabilirler.

*Borçlu mirasçı mirasbırakandan kalıt nedeniyle alacaklı olduğunu bildirerek borcun düştüğünü iddia edemez. (BY.116)

*Acele hallerde mirasçı dava açabilirsede sonradan kalıta temsilci atanır. Şu­ta davası bu şekilde açılabilir.

*Kamulaştırma Yasasının 14. maddesi gereği her mirasçı kendi payı bakı­mından dava hakkına sahiptir.

*Medeni Yasanın kabulünden önce müşterek mülkiyet kuralları vardı.

*Temsilci mirasçılardan birisi olabilir. Husumet varsa başkası seçilir.

*Temsilci atama istekleri duruşma yapılarak, incelenerek karara bağlanır. Yargıç resen temsilci atayamaz.

Temsilci atama kararı için temyiz yoluna gidilebilinir.

*Temsilci görevini iyi yapmazsa mirasçılardan birinin başvurusu üzerine sulh hukuk yargıcına görevden uzaklaştırılır.

*Temsilci atamanın amacı, kalıtın temsili idare edilmesi, gereken davaları açmak, husumeti kabul etmektir.

Temsilci kalıtı tasfiye ve taksim edemez.

Temsilci özel yetki verilmedikçe kalıt malını satamaz, görevini başkasına devir edemez.

Temsilcinin ücreti ve yaptığı masraflar kalıttan karşılanır.

*Görevi mirasın paylaşılmasına kadar sürer. Temsilci olanların vekili sayılır. Sorumluluğu Borçlar Yasasının 390.maddesine göre tespit olunur. Temsilci dilediği zaman istifa edebilirse de uygun olmazsa zamanda istifa ederse zarardan sorumlu olur. (BY.396/2)

Temsilci mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesince atanır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat