Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Açık Poliçe Nedir?

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası’nın Koşulları

MADDE 637- Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.

Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

Yasal veya atanmış mirasçı, kalıtı veya bazı kalıt mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

Bu davada yargıç, mirasçılık sıfatıyla ile ilgili uyuşmazlıkları da çözer.

Yargıç, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

Miras nedeniyle istihkak davası; kalıt mallarına el koyarak müdahale eden herkese açılır. İstihkak davası; bir kimsenin mülkiyetinde olan bir malı başkasından istemesidir. Yargıtay istihkak davasını irs uyuşmazlığı davası olarak kabul etmek­tedir.

Davacı, mirasçı olduğunu veraset belgesi ile, kalıtın mirasbırakana ait oldu­ğunu resmi belge ve tanıkla ispat eder.

Davalı, mirasçı sıfatıyla kalıta zilyet olduğunu veraset belgesi atanmış miras­çı olduğunu vasiyetname ile ispat eder. Davalı, davacının bir yıl içinde dava açma­dığını, davanın zaman aşımına uğradığını tanıkla ispat edebilir

Miras Sebebiyle İstihkak Davası’nın Hükümleri

MADDE 638- Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, tereke veya terekeye dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir.

Miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.

Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, kalıt veya kalıta dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir. Miras sebebiyle istihkak dava­sında davalı, tereke, malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.

Bu davalarda YBGKnun 7-17 sayılı kararı gereği mirasçılar arasında zama­naşımı işleyemeyeceğinden zamanaşımı iddiasında bulunulamaz.

Dava sabit olursa iyiniyetli zilyet, elinde kalanı iade eder. Malın hasar, ziya­nından sorumlu olmaz. Mala yaptığı zaruri ve faydalı masrafları davacıdan alabil­mek için mal üzerinde hapis hakkı vardır.

Kötüniyetli zilyet, şeyi davacıya iade etmekle birlikte zarar ve ziyanı, ihmal ettiği semereleri vermekle yükümlüdür. Zaruri olan masrafın dışında bir şey isteyemez. Mal üzerinde haksız fiil işlemiş gibidir.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası’nın Zamanaşımı

MADDE 639- Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mi­rasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundur­duğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

iyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisine mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının kalıtı veya kalıt malını elinde bulundurduğunun öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

Davalının kalıt üzerinde başkasının üstün bir hakkı olduğunu bilmesi kötüniyetli kabul edilmesi için yeterlidir. Küçüklerin ve kısıtlıların zamanaşımı süre­leri veli veya vasilerinin öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu davada menkul ve taşınmazlar için zamanaşımı süresi aynıdır. Kalıt taksim edilmediği sü­rece mirasçılar arasında zamanaşımı işlemez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat