KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

../../…. tarihinde vefat eden ………. İlçesi, ………. Mahallesi, ….. Cilt, ….. hanede nüfusa kayıtlı ………. ve ……….’den olma ………. ../../…. doğumlu muris ……….’nun mirasçıları,

1- Adı Soyadı, kimlik bilgileri,

2- Adı Soyadı, kimlik bilgileri,

arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksimi sözleşmesi akdolunmuştur.

2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, muris ……….’nun maliki olduğu tapunun ………. İli, ………. İlçesi, ………. Mahallesi, ………. Ada, ………. parsel’de kain ………. ile murise ait menkul malların taraflar arasında mirasın taksimi suretiyle paylaşılmasıdır.

3- Miras Taksimine Konu Taşınmaz

Tapunun ………. İli, ………. İlçesi, ………. Mahallesi, ………. Ada, ………. parselde kayıtlı ………. ev vasındaki taşınmaz.

4- Menkul Mallar

İşbu miras taksim sözleşmesi ile murise ait olan tüm menkul mallar (……….’deki hisseler hariç) ………., ………. ve ……….’ya ait olacak ………. ise aşağıdaki 5. madde uyarınca taşınmaz ait olacaktır.

5- Miras Taksimi Neticesinde Taraflar Adına Tescil Edilecek Taşınmaz

Taraflar, yukarıda vasıf ve mahiyetleri yazılı; murisleri ……….’dan kendilerine intikal eden taşınmazın aralarında ……….’ya aidiyetine, bu sebeple adına tesciline ve murisin bu taşınmazla ilgili miras meselesinin bu şekilde sona ermesine karar vermişlerdir.

6- Tapu Harçları ve Masraflar

İşbu taksim projesi ile ilgili olarak, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yatırılacak olan tapu harçları, döner sermaye ödemeleri, emlak vergileri, veraset ve intikal vergileri ve sair olası masraflar taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.

7- Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu 7 (yedi) maddeden ibaret sözleşme, ../../…. tarihinde ….. nüsha olarak imzalanmış birer nüshası taraflara teslim edilmiş, geriye kalan bir nüshası ise tapu işlemlerinde kullanılmak üzere müşterek vekilimiz Av. ……….’a teslim edilmiştir.

Adı ve Soyadı                                                Adı ve Soyadı

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat