İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ-MURİSİN SAĞLIĞINDA

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

                                                                                              

 

Madde 1- TARAFLAR :

 

Bir tarafta …………… ile yasal mirasçıları olan çocukları ……………, …………….., ………………… ve ……………… arasında aşağıdaki koşullarla bir miras payının devri sözleşmesi akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

Mirasçılardan …………, ………………, ………….. ” Devredenler “,

……………………… ” Devralan ” olarak anılacaktır.

 

Madde 2- KONU :

 

İşbu sözleşmenin konusu devredenlerin, babaları ………………’dan kendilerine intikal edecek açılmamış terekedeki miras payının tamamını, yine mirasçılardan olan kardeşleri ………….’ya (devralana) devretmesidir.

 

Madde 3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 

Devredenler, babaları ………………………..’nın ölümü halinde mirasından kendilerine intikal edecek ve taksim sonunda kesinleşecek olan miras paylarının tamamını devralana, herhangi bir koşul ileri sürmeksizin gayri kabili rücu olarak devretmiştir.

Devredenler, işbu sözleşmeye konu miras paylarına karşılık, henüz sağ olan ve sözleşmeye katılan babaları …………………’a ait malvarlığından kişi başına …………… TL olmak üzere toplam ………… TL nakit para almışlardır. Devralan da, işbu miras payının devri sözleşmesine göre kardeşlerine ödenen nakdi bedel hakkında herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Halen sağ olan Mirasbırakan …………… da, mirasçıları arasında işbu sözleşmeyle yapılan miras payının devrine muvakafat ettiğini ve sözleşme gereği yukarıda yazılı tutarlarda nakit parayı Devredenlere, halen malvarlığında bulunan …………………. ili …………… ilçesi ………. ada, ……. pafta ve ………. parsel numaralı taşınmazı Devralana devir ve temlik edeceğini ve bundan sonra malvarlığına girecek her türlü mal ve hakkın da Devralana ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 4- YETKİLİ MAHKEME :

 

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Silivri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, ../../201.. tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve birer nüsha devredenlerle devralana, bir nüsha da Mirasbırakan’a teslim edilmiştir.

 

DEVRALANDEVREDENLERMURİS
Ad Soyadİmza
Ad Soyadİmza
Ad Soyadİmza
Ad Soyadİmza
Ad Soyadİmza

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat