İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENKUL MAL REHNİ SÖZLEŞMESİ

REHİN VEREN: ……………………………………………………………………………

(İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca REHİN VEREN olarak anılacaktır).

REHİN ALAN: ….

(İşbu sözleşmede bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır).

SÖZLEŞME TARİHİ: …../……/199…

KONU: REHİN VEREN ile … BANK arasında aşağıda belirtilen şart ve esaslarla Menkul Mal Rehni Sözleşmesi akdidir.

ŞART VE ESASLAR:

1- Rehin veren, ………………………………………………………………………………..;

… GİYİM SANAYİCİLERİ YATIRIM BANK A.Ş. Merkez ve Şubeleri özellikle …………………………………. Şubesine karşı, gerek asaleten gerekse kefaleten doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlarının ve/veya …………………………………………..’nın tüm borçlarının, bu kapsamda kendi lehine ve/veya ………………………………………………… lehine asaleten ve/veya kefaleten açılmış ve/veya açılacak bilcümle borçlu hesaplardan, açılmış ve/veya açılacak her türlü kredilerden, senetlerinin ve/veya ……………………………………………………’nın senetlerinin iskonto veya iştirasından veya teminata alınmasından yahut yurt içi veya yurt dışındaki gerçek/Tüzel kişilere, kamu makamlarına, mahkeme ve icra iflas dairelerine, bankalara, müesseselere, Bankaca uygun görülecek diğer muhataplara hitaben kendileri lehine ve/veya ………………………………………….. lehine veya kendi talimatlarıyla ve/veya …………………………………………………………’nın talimatıyla 3. gerçek/Tüzel kişiler lehine Bankaca verilen/verilecek teminat mektuplarından, kontrgarantilerden veya kendileri tarafından ve/veya ………………………………………………….. tarafından amir veya müteselsil kefil müşterek müteselsil borçlu yahut kefil olarak imzalanan ve/veya imzalanacak kontrgarantilerden, ithalata ilişkin poliçelere Bankaca verilen veya üzerine konulacak aval ve kabul şerhlerinden, Banka üzerine keşide ettikleri/edecekleri ve/veya ……………….’nın Banka üzerine keşide ettiği/edeceği çeklerden, Bankaya karşı imzaladıkları/imzalayacakları ve/veya ……………………….’nın imzaladığı/imzalayacağı adi ve müteselsil kefaletlerden ve diğer her türlü sözleşmelerden, Bankaya herhangi bir kişi tarafından teminata, iştiraya veya iskontoya verilen/verilecek olan ve kendilerinin ve/veya …………………………………………….’nın borçlu veya cirantası bulunduğu senetlerden yahut teminat cirosu ile verdikleri senetlerden, iştira ile Bankaya karşı senetteki borcu üstlendiklerinde bu senetlerin ödenmemesinden doğmuş ve/veya doğacak borçlardan, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, kanun gibi diğer her türlü sebeplerden Bankaya karşı doğmuş/doğacak tüm borçlarının ve/veya …………’nın tüm borçlarının, teminatını teşkil etmek ve her türlü Banka alacağının tamamen tahsil ve tasfiyesine kadar devam etmek üzere,

Ekli listede belirtilen maliki bulunduğu …./…./… tarihi itibariyle …………………………… TL toplam değerli menkul malları, …………………………. TL’ye kadar Bankaya süresiz olarak fekki Bankaca bildirilinceye kadar 1. derecede rehnettiğini gayrı kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

2- İşbu rehin Banka’ya olan borcun ana para kısmı ile ayrıca bu borca yürütülmek ve ilave edilmek üzere doğmuş ve doğacak akdi faiz, akdi temerrüt faizi ki bu faizler TTK 9 ve 1461 Md. lerine göre artabilme kaydı ile ve bu faiz oranları ileride arttırıldığı takdirde artmış en yüksek faiz oranı uygulanmak ve faizin 3’er aylık devreler halinde hesaplanıp borca eklenmesi suretiyle yürütülecektir ve ayrıca bu meblağa ilaveten gider vergisi, KKDF, BSMV ve komisyon, sigorta, ücretleri ile diğer her türlü masrafları ve alacağın tahsili için yasal takibata geçildiğinde yapılacak icra ve yargılama masrafları, %10 vekâlet ücreti ve taraflarca borçluya aidiyeti kabul edilen cezaevleri harcı, tellaliye resmini de kapsamaktadır.

3- Rehin veren,

İşbu rehne konu Menkul Malların,

Yasal maliki olduğunu,

İstihkak iddiası, haciz, tedbir, rehin, v.b. kısıtlamalara konu teşkil etmediklerini,

Bu yolda vaki olabilecek tüm iddia ve kararlara karşı tüm sorumluluğu üstlendiğini ve Banka’nın bu nedenle oluşabilecek tüm zararlarını karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- İşbu rehne konu Menkul Mallar Bankaya tevdi ve teslim edilmiştir.

5- Bankanın işbu rehin konusu Menkul Malları; alacağı muaccel olsun veya olmasın, Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçme zorunluluğu olmadan ve rehin verene hiçbir ihbarda bulunmaksızın re’sen dilediği zaman, biçim ve şartlarla dilediğine satarak bedelini, tahsil ve Ahzu kabz ile doğrudan alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu işleme hiçbir itiraz ve iddiada bulunmayacağını, rehin veren peşinen gayrı kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

6- Rehin veren işbu rehine konu Menkul Malları her türlü banka alacağı tamamen tahsil ve tasfiye edilmeden ve işbu rehnin fekki Banka tarafından bildirilmeden nezdinde bulunduğu bankadan talep etmeyeceğini gayrı kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

7- İşbu rehnin tesisi rehin alacaklısı Bankanın rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçme ve rehin açığı belgesi almasına lüzum olmaksızın borçlular hakkında haciz ve iflas yolu ile takip yapabilme hakkını engellemez. Rehin veren bu hususu beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- Rehin veren, bu rehin muamelesinden dolayı Banka ile rehin veren arasında çıkabilecek ihtilaflarda Banka kayıt ve defterlerinin, bilgisayar kayıtlarının, fax mesaj örneklerinin esas olacağını, bu kayıtlar münderecatını aynen kabul ettiğini, HUMK 287. md. uyarınca bunların geçerli, kesin ve yegane delil olacağını, bunlara karşılık her türlü itiraz ve def’i haklardan ve dava halinde Bankanın defter ve bilgisayar kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklardan peşinen feragat ettiğini, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu rehnin teminatını teşkil ettiği krediye ilişkin olarak imzalanan kredi sözleşmeleri, ekleri ve taahhütnameler hükümlerinin uygulanmasını ve bu hükümleri aynen kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

9- Rehin veren,

İşbu rehne konu Menkul Malların teşkil ettiği teminatta, meydana gelebilecek değer düşmeleri sonucu eksiklik oluşması halinde bu eksikliği Bankanın bu husustaki talebinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde tamamlamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

10- İşbu sözleşme ile ilgili olarak doğmuş ve doğacak her türlü vergi resim harç ve giderler rehin veren tarafından ödenecektir.

11- Tarafların yukarıda belirtilen adresleri kanuni ikametgahları olup bu adreslere yapılacak tebligatlar şahıslarına yapılmış addolunur ve İİK’nun 21. maddesi uygulanır.

12- İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ………………………………. mahkemeleri yetkilidir.

REHİN ALAN                                          REHİN VEREN

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat