KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENKUL KIYMET ALIM SATIMI GENEL SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

1- … YATIRIM MENKUK DEĞERLER A.Ş.

(Aşağıda kısaca “…” diye anılacaktır.)

2- ………………………………………………………………………….

Aşağıda kısaca “Müşteri” diye anılacaktır.)

Adresi: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

KONU: Banka’nın Müşteri adına her türlü menkul kıymeti, bu arada hisse senetlerini alıp satması ve bu konu ile ilgili her türlü işlemi Müşteri adına takip ve intaç etmesi hakkında sözleşmedir.

TANIMLAR:

 1. Menkul Kıymet:

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendinde ve sair Kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymettir.

 1. Alım Emri:

Müşteri’nin, …’ye Menkul Kıymet’in, satın alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer iletişim araçları kullanarak yaptığı bildirimdir.

 1. Satım Emri:

Müşteri’nin …’ye, Menkul Kıymet’in, satılması için yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

 1. Emir:

Alım Emri, Satım Emri veya Alım ve Satım Emridir.

 1. Borsa:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsasıdır.

 1. Kurtaj Ücreti:

Menkul Kıymet alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir.

HÜKÜMLER:

 1. Ön Şartlar:

Banka AlımEmri verenlerden kapora ya da teminat veya satın alınmak istenen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini; Satım Emri verenlerden satmak istedikleri Menkul Kıymetlerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendisine teslimini, Müşteri emrini Borsaya intikal ettirmenin ön şartı olarak isteyebilir.

 1. …’nin Bildirimleri:

…’nin bildirimleri müşterinin aşağıda bildirdiği adresine gönderilmekle geçerli şekilde kendisine ulaşmış sayılır. Bildirimin …’de kalan örneğindeki tarih ya da …’nin postalama listelerindeki tarih postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir. …’nin bildirimlerinin postalama tarihinden iki gün sonra ulaşmış oldukları kabul edilir.

 1. İletişim Araçları:

Posta, telefon, telex ve diğer iletişim araçlarının kullanılmasının sonuçlarından … sorumlu değildir.

 1. Masraflar, hapis ve takas hakkı:

Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf ve kurtaj ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşterinin borcuna; gerçekleştirilen satım emirlerinde satım bedeli müşterinin alacağına; masraf, kurtaj ücreti vesair yükümlülükler, resim, vergi ve harçlar Müşterinin borcuna işlenir. … Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden ötürü, Müşteri’den doğmuş ve doğacak alacak vesair hakları tamamen tasfiye edinceye kadar Müşterinin tüm menkul kıymetler ile … nezdinde açılmış, açılacak tüm mevduat hesaplarındaki ve bloke hesaplardaki para vesair hak ve alacakları hapsetmek ve doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek hakkını haizdir.

 1. Gerçekleşmeyen Emirler:

… emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri teslim etmemesinden ya da bedeli ödememesinden, elinde olmayan nedenlerden, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecilmesinden unutma veya yanılmasından, ihmalinden ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. …’nin işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir; Müşterinin aksini iddia etmesi halinde, ispat yükü kendisine aittir.

…’ye bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, …, ancak Müşteri’nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. … kar yoksunluğundan, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

 1. Borsa Yönetmelikleri:

Müşteri “Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik”in, İstanbul Kıymetler Borsası “yönetmeliği”nin, kanunların ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini ve bunların işbu “Sözleşme”ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

 1. Emrin Geçerlilik Süresi:

Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de süreye dâhildir. Süresi belirlenmemiş emirler bir gün için geçerlidir; bir günün hesabında emrin verildiği gün sayılmaz.

 1. Tasarruf Yetkisi:

…’ye karşı yalnızca …’ye imza örnekleri verilmek suretiyle tasarrufa yetkili oldukları tarafından bildirilmiş olan kimseler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak …’ye bildirilinceye kadar, … yönünden geçerli olacaktır; bu değişiklikler gerekli yasal belgelerle birlikte …’ye bildirilecektir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya başkaca herhangi yayın organında yapılabilecek bir ilan …’yi hiçbir şekilde bağlamayacak olup, Müşteri tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu …’ye karşı ileri süremeyecektir.

Genel Vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların …’yle olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri’nin …’ye karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir.

 1. İmza Örnekleri:

…, Müşteri’nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, sözü geçenlerin …’de doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. … imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır.

… kendisine ibraz edilen vekâletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulamayacak olup … kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir.

 1. Ehliyetsizlik:

Müşteri’nin ya da bir üçüncü kişinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar Müşteri’ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar …’ye yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça …’ye bu yüzden hiçbir sorumluluk düşmeyecektir. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması …’yi, özel yazılı bildirim olmadıkça, bağlamayacaktır. … anılan özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri’yi ya da onun temsilcilerini tam ehliyeti ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz.

 1. Bankanın Bildirimleri:

…’nin yapacağı her türlü bildirim, Müşteri’nin …’ye bildirmiş olduğu en son adrese postalandığı anda Müşteri’ye ya da yetkili temsilcilerine teslim ve tevdi edilmiş sayılacaktır. … bildiriminin … arşivinde kalan örneğindeki tarih postaya verme tarihi sayılacak ve buna hiçbir şekilde itiraz edilemeyecektir. Müşteri’nin kendisi ile ilgili bildirimlerin gönderilmemesi konusunda özel bir isteği olmadıkça, Müşteri kendisi ile ilgili bildirimlerin kendisine gönderilmesini istemiş sayılacaktır.

 1. Müşteri Talimatları:

Müşteri …’ye yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak yapmakla yükümlüdür. …, Müşteri’nin münhasır takdir ve anlayışına göre, açık olmayan ya da temerrüde yer veren Emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. … bununla birlikte, Müşteri’nin bildirim, emir ve talimatlarını kendi görüş ve anlayışına göre uygulamakla serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz; hesap Sahibinin bildirim, emir ve talimatların yorumunun sorumluluğu ve hasarı ve sonuçları münhasıran Hesap Sahibine aittir.

 1. İtiraz Süresi:

Müşteri’nin herhangi bir bildiriminin, Emir ve talimatının yerine getirilip getirilmediği konusunda talep ve şikayetleri, …’nin göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi tasdik formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal ve en geç …’nin bu belgeler üzerinde cevap için tanıdığı süre içinde …’ye ulaştırılmış olmalıdır.

Müşteri, kendisine gönderilen bildirim, hesap tesbiti ya da hesap ektresi tasdik formunu almamışsa, talep, itiraf ve şikayetlerini, hayatın olağan akışına göre, bunların kendisine ulaşmış olabilecekleri tarihte derhal yapmalıdır.

 1. Postada Gecikmeler:

Posta servisleri, telgraf, telefon, teleks veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ya da taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift (veya daha fazla;) bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından … sorumlu değildir.

…, Müşteri’nin telgraf, teleks, telefonla, yapacağı bildirimleriya da vereceği emir ve talimayları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyid edilmiş olmadıkça, gönderilmemiş saymakla serbesttir; şu kadar ki …, bu şekilde yazıyla teyid edilmemiş olan telgraf, teleks, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen emir ve talimatları, münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. Müşteri Yükümlülükleri:

Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister memleket içinde ister memleket dışında olsun Müşteri’ye aittir. … her ne zaman olursa olsun, önceden hiçbir dildirimde bulunmak gerekmeksizin, dilediği anda herhangi bir neden belirtmeden komisyon ve diğer ücretlerde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer; … bu değişikliklerin yürürlük tarihini dilerse başka bir tarih olarak da tesbit edebilir.

Müşteri, …’nin vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

 1. Uyuşmazlıklar:

Taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda ve uygulamalarda, …’nin defter kayıtları ve belgeleri, müstenitli olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.

 1. Cumartesi Günleri:

Müşteri, …’nin kendi isteğine göre, Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve …’nin Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye hakkı bulduğunu teyid eder.

Ulusal Bayram, Hafta Tatili ve Genel Tatil Günleri,

Müşteri, …’nin ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Türkiye Bankalar Birliği’nin kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve …’yle olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. … günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tesbite yetkili olup, gişelerini yalnızca öğleden önceki sabah saatlerinde Müşteri’ye ve ilgililere açık tutmaya mezundur. Müşteri …’nin öğleden sonraki saatlerde gişelerini kapalı tutmasını ve işlem yapmamasını şimdiden kabul eder.

Bankanın Açık Olmasının İmkansız Olduğu Günler,

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü …’nin kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul eder. Müşteri, …’nin kapalı olduğu bu gibi günlerin … tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder.

Müşteri bu gibi durumlarda …’nin gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

 1. Bankanın Sorumlulukları:

… işlem ve eylemlerine mutad dikkati gösterecektir. … muhabirlerinin üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan ve müşterinin alım emri sonucunda İMKB Takas Bölümünden teslim aldığı menkul kıymetlerin sahte, tahrif edilmiş veya ödeme yasaklı ve benzeri kendi elinde olmayan nedenlerden sorumlu değildir. …’nin tüm işlem ve eylemlerinde, karine olarak mutad dikkati gösterdiği kabul edilir. Bunun aksinin iddia edilmesi halinde, ispat yükü bunu iddia eden Müşteri’ye aittir.

… sorumlu tutabildiği durumlarda, … yalnızca, uğranılan fiili maddi zararlardan sorumlu tutulabilir ve elde edilebilecek kardan ya da manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

 1. İlişki Kesme:

… herhangi bir zamanda kendi takdir ve isteğine göre Müşteri ile iş ilişkilerini derhal kesebilir.

 1. Sözleşmede Değişiklik:

… işbu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. … bu değişiklikleri Müşteri’ye sirküler mektupla bildirecektir. Eğer Müşteri bildirimin postaya verildiği tarihten başlayarak bir ay içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değişiklikleri kesinlikle kabul etmiş sayılacaktır.

 1. Yükümlülüklerin İfa Yeri:

İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlerin ifa yeri münhasıran Emrin …’nin Kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Müşteri, emri ulaştırdığı … dışında …’nin diğer herhangi birmuhabirinden, herhangi bir işlem yapılmasını isteyemez. …/…/…

Banka                                                         Müşteri

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat